Informacja o możliwości składania ofert na wychowawcę placówki wparcia dziennego w formie podwórkowej na terenie Gminy Dąbie

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
13 grudnia 2022

Wójt Gminy Dąbie informuje o możliwości składania ofert na wychowawcę placówki wparcia dziennego w formie podwórkowej na terenie Gminy Dąbie  w miejscowościach: Gronów, Trzebule, Kosierz, Szczawno, Połupin, Pław, Nowy Zagór.

 1. Kandydatem na w/w stanowisko może być osoba, która spełnia następujące warunki:

Niezbędne:

 1. nie była skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 2. nie figuruje w bazie danych Rejestru Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym z dostępem ograniczonym,
 3. nie jest pozbawiona władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie jest jej zawieszona ani ograniczona,
 4. wypełnia obowiązek alimentacyjny – w przypadku gdy taki obowiązek w stosunku do niej wynika z tytułu egzekucyjnego,
 5. posiada doświadczenie w zakresie pracy na w/w stanowisku oraz wykształcenie zgodne z art. 26 ust. 1 ustawy  z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i pieczy zastępczej:
 6. a) wykształcenie wyższe: na kierunku pedagogika, pedagogika specjalna, psychologia, socjologia, praca socjalna, nauki o rodzinie lub na innym kierunku, którego program obejmuje resocjalizację, pracę socjalną, pedagogikę opiekuńczo-wychowawczą lub na dowolnym kierunku, uzupełnione studiami podyplomowymi w zakresie psychologii, pedagogiki, nauk o rodzinie, resocjalizacji lub kursem kwalifikacyjnym z zakresu pedagogiki opiekuńczo-wychowawczej, na dowolnym kierunku, uzupełnione studiami podyplomowymi w zakresie psychologii, pedagogiki, nauk o rodzinie, resocjalizacji lub kursem kwalifikacyjnym z zakresu pedagogiki opiekuńczo-wychowawczej, lub na dowolnym kierunku oraz przygotowanie pedagogiczne uprawniające do wykonywania zawodu nauczyciela,
 7. b) co najmniej wykształcenie średnie lub średnie branżowe i udokumentuje co najmniej 3-letni staż pracy z dziećmi lub rodziną,
 8. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

Prowadzenie zajęć pozalekcyjnych o charakterze  animacyjnym i socjoterapeutycznym, zgodnie z art. 24 ust. 4 ustawy z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i pieczy zastępczej.

Współpraca z GKRPA, OPS i prowadzenie niezbędnej dokumentacji. Zaplanowanie i realizacja na okres 1 roku.

III. Oferta powinna zawierać :

 1. list motywacyjny,
 2. życiorys-curriculum vitae,
 3. oświadczenia i dokumenty potwierdzające wykształcenie, co do rozdziału I, punkt 1, 2, 3, 4, 5,
 4. charakterystykę planowanych działań na w/w stanowisku na okres 1 roku,
 5. Oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb nie zbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych .

Oferty z wymaganymi dokumentami należy składać w zaklejonej kopercie z dopiskiem OFERTA - WYCHOWAWCA PLACÓWKI WPARCIA DZIENNEGO w Sekretariacie Urzędu Gminy   w terminie do dnia 28.12.2022r.

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:
Data utworzenia:2022-12-13
Data publikacji:2022-12-13
Osoba sporządzająca dokument:
Osoba wprowadzająca dokument:Małgorzata Kijewska
Liczba odwiedzin:83