Rekrutacja 2023/2024

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
22 lutego 2023

Załącznik

do Zarządzenia

Kierownika Klubu

Nr 2/2023 z dnia21 luty 2023r.

 

 

REGULAMIN REKRUTACJI DO KLUBU DZIECIĘCEGO 
,,MALUSZEK” W SZCZAWNIE

§1. Postawa prawna:

 1. Ustawa z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi do lat 3.
 2. Uchwała Nr XVI/92/2020 Rady Gminy Dąbie z dnia 27 sierpnia 2020 r. w sprawie utworzenia Klubu Dziecięcego ''Maluszek'' w Szczawnie, dla którego organem prowadzącym jest Gmina Dąbie oraz nadania mu statutu.

 §2. Postanowienia ogólne:

 1. Regulamin określa ogólne zasady przyjmowania kandydatów do klubu, tok postępowania rekrutacyjnego, kryteria naboru, rodzaj dokumentów niezbędnych w postępowaniu.
 2. Informacja o harmonogramie naboru dzieci do klubu na kolejny rok opieki obejmuje okres od 1 września do 31 sierpnia (w tym przerwa wakacyjna) i odbywa się w formie pisemnej. Informacja umieszczona zostanie na tablicy ogłoszeń w Klubie Dziecięcym „Maluszek” oraz na stronie: www.dabie.pl
 3. Termin złożenia deklaracji o kontynuacji pobytu dziecka na kolejny rok opieki w placówce określa harmonogram rekrutacji stanowiący załącznik nr 1 do regulaminu.
 4. Termin składania wniosku o przyjęcie dziecka do Klubu Dziecięcego ,,Maluszek” w Szczawnie wraz
  z kompletem wymaganych dokumentów określa harmonogram rekrutacji.
 5. Informacja dotycząca listy dzieci przyjętych na kolejny rok opieki przekazana zostanie do wiadomości zgodnie z harmonogramem w formie pisemnej na tablicy ogłoszeń w Klubie Dziecięcym „Maluszek” oraz na stronie internetowej Gminy Dąbie.
 6. Odwołanie do Komisji Rekrutacyjnej może nastąpić w ciągu 7 dni roboczych od momentu podania do wiadomości listy dzieci przyjętych.

 §3. Skład Komisji Rekrutacyjnej:

 1. Kierownik Klubu Dziecięcego powołuje Komisję Rekrutacyjną, w skład której wchodzą: Kierownik Klubu Dziecięcego, Pracownicy Klubu Dziecięcego (2 osoby).
 2. Komisja sporządza protokół z postępowania przyjęcia dzieci do którego załącza: listę dzieci przyjętych, listę dzieci rezerwowych.

 §4. Zasady dokonywania naboru dzieci do Klubu:

 1. Do Klubu Dziecięcego „Maluszek” w Szczawnie przyjmowane są dzieci zamieszkałe na terenie gminy Dąbie i zamieszkałe poza jej terenem.
 2. Zapisy do klubu prowadzone są przez cały rok, przyjęcia dzieci odbywają się w miarę posiadania wolnych miejsc wg harmonogramu rekrutacyjnego.
 3. Przyjęcia dziecka dokonuje się na podstawie wniosku o przyjęcie wg wzoru określonego
  w załączniku nr 2 do regulaminu. Wnioski dzieci oczekujących na przyjęcie podlegają uaktualnieniu przez rodziców/opiekunów prawnych dziecka w przypadku zmiany okoliczności mających wpływ na kolejność przyjęcia do klubu dziecięcego.
 4. Dzieci uczęszczające do Klubu Dziecięcego „Maluszek'' w Szczawnie będą przyjmowane na kolejny rok automatycznie na podstawie deklaracji o kontynuowaniu pobytu dziecka w klubie wg wzoru w załączniku nr 3.
 5. Do Klubu Dziecięcego ''Maluszek'' w Szczawnie przyjmowane są dzieci w wieku od 1 roku życia do 3 lat.
 6. Do klubu dziecięcego w danym roku może uczęszczać maksymalnie 12 dzieci.
 7. Naboru dzieci do klubu dokonuje kierownik placówki.
 8. Pierwszeństwo podczas rekrutacji mają dzieci, których rodzice lub opiekunowie prawni są osobami pracującymi w wymiarze pełnego etatu. Dzieci takich osób otrzymują wówczas w procesie rekrutacji 10 punktów.
 9. W dalszej kolejności są przyjmowane dzieci wg następujących kryteriów:
  1. dziecko z orzeczeniem o niepełnosprawności – 8 punktów.
  2. dziecko z rodziny wielodzietnej- 8 punktów.
  3. dziecko rodzica powracającego na rynek pracy po urlopie macierzyńskim lub wychowawczym –
   5 punktów.
  4. dziecko, którego jeden lub oboje rodziców/ opiekunów prawnych są osobami bezrobotnymi, ale zamierzają podjąć zatrudnienie – 2 punkty.
  5. dziecko wychowywane samotnie przez jednego z rodziców/ opiekunów prawnych - 10 punktów.
  6. dziecko, którego jeden lub oboje rodziców/ opiekunów prawnych są osobami niepełnosprawnymi – 8 punktów.
 10. Dzieci nieprzyjęte do klubu z powodu braku wolnych miejsc umieszczane są na liście rezerwowej.
 11. W przypadku zwolnienia się miejsca, dzieci przyjmowane są do Klubu Dziecięcego „Maluszek”
  w Szczawnie zgodnie z kolejnością na liście rezerwowej. Lista dzieci rezerwowych jest aktualna z chwilą rozpoczęcia danego roku opieki.
 12. W przypadku uzyskania takiej samej ilości punktów przez większą ilość dzieci o przyjęciu zadecyduje data wpływu karty zgłoszenia.
 13. W przypadku nieobecności zgłoszonej na piśmie, trwającej ponad dwa miesiące może zostać przyjęte kolejne dziecko z listy rezerwowej jedynie na czas nieobecności pierwszego dziecka.
 14. Przebieg rekrutacji na dany rok opieki w Klubie Dziecięcym ,,Maluszek” w Szczawnie ustalany jest corocznie przez Kierownika Klubu.

 §5. Tok postępowania rekrutacyjnego:

Przebieg rekrutacji do Klubu Dziecięcego ,,Maluszek” w Szczawnie obejmuje:

 1. Określenie liczby miejsc przyjęcia dzieci do placówki, wg deklaracji złożonych przez rodziców uczęszczających dzieci.
 2. Publikacja harmonogramu naboru na stronie internetowej oraz na tablicy ogłoszeń w Klubie Dziecięcym ,,Maluszek” w Szczawnie.
 3. Przyjmowanie kart zgłoszeń o przyjęcie dziecka do Klubu Dziecięcego ,, Maluszek” w Szczawnie ul.Szkolna 3 oraz innych wymaganych dokumentów.
 4. Należy załączyć orzeczenie o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności dziecka oraz orzeczenie o niepełnosprawności pracujących rodziców (jeden lub dwoje).
 5. Zatrudnienie każdego rodzica/opiekuna prawnego potwierdza się w formie zaświadczenia
  o zatrudnieniu.
 6. Wymaga się podpisania zgody na przetwarzanie danych osobowych określonej w załączniku nr 5 oraz klauzuli informacyjnej RODO określonej w załączniku nr 4 do regulaminu.

Wymagane jest wypełnienie kryteriów przyjęcia zgodnie z załącznikiem nr 7.

 1. W przypadku nie dostarczenia wymaganych załączników do 31.03.2023r. punkty z karty zgłoszenia nie będą brane pod uwagę.

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:
Data utworzenia:2023-02-22
Data publikacji:2023-02-22
Osoba sporządzająca dokument:
Osoba wprowadzająca dokument:Mateusz Gruszczyński
Liczba odwiedzin:135