Jesteś tutaj: Start

Aktualności

 • Drukuj zawartość bieżącej strony

Artykuły

INFORMACJA dot.: usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest w 2020r.

17 kwietnia 2020
Powiększ zdjęcie

Ważna informacja !

17 kwietnia 2020

W dniach 23-24 Kwietnia 2020 r. w związku z konserwacją sieci elektrycznej możliwe są przerwy w dostawie prądu.

Obszar Dąbie i Budynia

w dniach: 2020-04-23,

w godzinach: 23 kwi 09:00 - 23 kwi 11:00

Dąbie, działka 210,

Ośrodek Wypoczynkowy,

Szkolna działka 212/7,

Zielonogórska 10, 19, działki 210/11, /18, /23, 215/13, /18, /22, 

Zacisze 1, 2a, 2b, 2c, działki 215/7, 210/9,

Łużycka 12, 14, działka 28/3,

stacja pogodowa,

Budynia od 1 do 8, działki 4/1, 6/4, 8/1.

Obszar Dąbie

w dniach: 2020-04-24,

w godzinach: 24 kwi 08:00 - 24 kwi 10:00

działka 210/23,

Szkolna działka 212/7,

Zielonogórska działki 210/11, /18.

 

 

Czytaj więcej o: Ważna informacja !

Zmiana godzin otwarcia Urzędu Gminy.

10 kwietnia 2020

INFORMUJEMY, ŻE W DNIU 10.04.2020 r. URZĄD GMINY W DĄBIU CZYNNY BĘDZIE DO GODZINY 12.00.

 
Czytaj więcej o: Zmiana godzin otwarcia Urzędu Gminy.

Wytyczne Ministra Klimatu i Głównego Inspektora Sanitarnego w sprawie postępowania z odpadami wytwarzanymi w czasie występowania zakażeń koronawirusem SARS-CoV-2 i zachorowań na wywoływaną przez niego chorobę COVID-19

10 kwietnia 2020

Informacje ogólne

 

W związku z koniecznością zapobiegania, przeciwdziałania i zwalczania zachorowań na COVID-19, oraz wywołanych nim sytuacji kryzysowych określa się poniższe wytyczne dotyczące postępowania z odpadami wytwarzanymi w czasie występowania zakażeń koronawirusem SARS-CoV-2 i zachorowań na wywoływaną przez niego chorobę COVID-19 (w czasie trwania pandemii/epidemii).

 

 

Odpady wytworzone przez osoby zdrowe takie jak: środki zapobiegawcze (maseczki, rękawiczki) stosowane np. w miejscu pracy, komunikacji miejskiej, w trakcie zakupów, w celu minimalizacji ryzyka zarażenia i rozprzestrzeniania się koronawirusa, powinny być wrzucane do pojemnika/worka na odpady zmieszane.

Czytaj więcej o: Wytyczne Ministra Klimatu i Głównego Inspektora Sanitarnego w sprawie postępowania z odpadami wytwarzanymi w czasie występowania zakażeń koronawirusem SARS-CoV-2 i zachorowań na wywoływaną przez niego chorobę COVID-19

KOMUNIKAT WÓJTA GMINY DĄBIE W SPRAWIE POMOCY DLA PRZEDSIĘBIORCÓW

7 kwietnia 2020

 

W związku ze stanem epidemii na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej, wprowadzonej rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 20 marca 2020 r. informuję, że przedsiębiorcy, których płynność finansowa uległa pogorszeniu z uwagi na ponoszenie negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19 mogą się ubiegać o następujące ulgi w zapłacie zobowiązań wobec Gminy:
 
1. Odroczenie terminu płatności lub rozłożenie na raty zapłaty podatku od nieruchomości na pisemny wniosek przedsiębiorcy składany przed upływem terminu płatności za należności podatkowe:
 • dla przedsiębiorców będących osobami prawnymi za miesiące od kwietnia do czerwca 2020 r.
 • dla przedsiębiorców będących osobami fizycznymi z tytułu II raty podatku;
2. Odroczenie terminu płatności lub rozłożenie na raty zapłaty II raty podatku od środków transportowych płatnej w terminie do dnia 15 września 2020 r. – na pisemny wniosek przedsiębiorcy składany po dniu 31 lipca 2020 r.;
3. Odroczenie terminu płatności należności za dostarczanie wody i odprowadzanie ścieków wraz z opłatą abonamentową za okres od 1 stycznia do 31 marca 2020 r.;
4. Odroczenie terminu płatności lub rozłożenie na raty należności z tytułu czynszu za najem gminnych lokali użytkowych wykorzystywanych do prowadzenia działalności gospodarczej w przypadku zakazu jej prowadzenia – za okres stanu zagrożenia epidemicznego.
 
Każdy wniosek będzie rozpatrywany indywidualnie. Okres, na jaki przedsiębiorca może wnioskować o odroczenie płatności lub rozłożenie na raty nie powinien być dłuższy niż do dnia 31 grudnia 2020 r.
Jednocześnie informuję, że opłatę roczną z tytułu użytkowania wieczystego gruntów za rok 2020 można wnieść w terminie do dnia 30 czerwca 2020 r.

2. Pomoc de minimis

Prowadzenie działalności gospodarczej wiąże się z tym, że udzielenie ulgi może stanowić dla przedsiębiorcy pomoc publiczną (pomoc de minimis).
 
Do pobrania:

3. Wnioski i dokumenty należy składać:

 • elektronicznie za pośrednictwem platformy ePUAP Urzędu Gminy Dąbie (/9kiuf0j03s/skrytka),
 • za pośrednictwem operatora pocztowego na adres: Urząd Gminy Dąbie, ul. Szeroka 4 , 66-615 Dąbie
 • poprzez umieszczenie w skrzynce pocztowej umieszczonej na budynku Urzędu Gminy Dąbie (adres jw.)

4. Kontakt

 • w sprawie ulg w zapłacie należności podatkowych pod numerem telefonu 68 888 6021
 • w sprawie ulg w zapłacie należności z tytułu czynszu, opłat za dostarczanie wody oraz odprowadzanie ścieków pod numerem telefonu 68 888 6018
Z uwagi na stan epidemii prosimy wyłącznie o kontakt telefoniczny.
Czytaj więcej o: KOMUNIKAT WÓJTA GMINY DĄBIE W SPRAWIE POMOCY DLA PRZEDSIĘBIORCÓW

K O M U N I K A T

25 marca 2020
Powiększ zdjęcie

INFORMACJA!

24 marca 2020
Powiększ zdjęcie

Ważna informacja !

23 marca 2020
Powiększ zdjęcie

Ważna informacja !

23 marca 2020
Powiększ zdjęcie

Ważna informacja !

19 marca 2020

W związku z sytuacją epidemiologiczną informujemy, że dokumenty dotyczące rekrutacji do przedszkola należy pozostawić w skrzynce pocztowej przy Urzędzie Gminy Dąbie lub przesłać w formie skanu lub fotografii dokumentów na adres e-mail: gmina@dabie.pl, przedszkolepg@onet.pl lub a.satala@dabie.pl. Po ustaniu zagrożenia będzie możliwe uzupełnienie dokumentacji papierowej.

 

Czytaj więcej o: Ważna informacja !

Porady prawne

17 marca 2020

UWAGA!!!

 

W związku z przeciwdziałaniem zagrożeniom związanym z COVID-19, o których mowa  w art. 1 i 2 ustawy z dnia 2 marca 2020 r.  o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych Ministerstwo Sprawiedliwości informuje o konieczności podjęcia działań mających na celu zapewnienie bezpieczeństwa wykonawcom i osobom korzystającym z pomocy. Zasadnym jest zawieszenie udzielania porad osobiście, poinformowanie o tym fakcie beneficjentów pomocy oraz organizacja udzielania porad przez telefon i z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość.

 

W związku z powyższym Starosta Krośnieński podjął decyzję, że począwszy od dnia 16 marca br. do odwołania porady prawne będą udzielane telefonicznie lub poprzez pocztę e-mail.

Poniżej przedstawiamy telefoniczny/e-mailowy harmonogram pracy adwokatów i radców prawnych na miesiąc marzec

Czytaj więcej o: Porady prawne

Ważna informacja.

16 marca 2020
Powiększ zdjęcie Pismo

Szanowni Mieszkańcy

Mając na względzie zagrożenie koronawirusem oraz bezpieczeństwo i ochronę zdrowia
nas wszystkich Wójt Gminy Dąbie podjął decyzję dotyczącą zmian organizacyjnych w pracy Urzędu Gminy oraz Ośrodka Pomocy Społecznej.

Od dnia 16 marca br. do odwołania Urząd Gminy Dąbie oraz Ośrodek Pomocy Społecznej w Dąbiu będą zamknięte dla interesantów.

Kontakt z pracownikami będzie się odbywał wyłącznie telefonicznie
lub mailowo. Poniżej podajemy nr telefonów i adresy e-mail do poszczególnych pracowników.

Zachęcamy do załatwiania spraw przez ePUAP. Osoby, które nie posiadają profilu zaufanego, mogą go potwierdzić za pośrednictwem bankowości elektronicznej, bez konieczności wizyty w urzędzie. Ta metoda pozwala wszcząć każdą sprawę, a także składać pisma i większość wniosków wraz z załącznikami.

 

Ważne informacje organizacyjne:

 

W szczególnych przypadkach - po uzgodnieniu telefonicznym (tel. 68 888 6004) - możliwy będzie odbiór dowodu osobistego.

Płatności z tytułu zobowiązań podatkowych, opłat za zużycie wody, odprowadzanie ścieków i innych należy dokonywać  przelewem elektronicznym na konto nr 25 1020 5402 0000 0402 0027 7707.

W przypadku braku możliwości dokonania płatności w formie elektronicznej prosimy o kontakt telefoniczny:

 • Płatności dotyczące podatków: nr tel. 68 888 6022 oraz 68 888 6021
 • Płatności dotyczące opłat za zużycie wody i odprowadzanie ścieków: nr tel. 68 888 6018
  oraz 68 888 6019.

Odczyty wodomierzy nie będą dokonywane bezpośrednio u odbiorców wody, a należności za wodę
za I kwartał będą rozliczane na podstawie średniego zużycia wody z ostatnich 3 miesięcy .

W razie wyjątkowej konieczności osobistej wizyty w Urzędzie możliwe jest złożenie dokumentów
w skrzynce umieszczonej na zewnątrz Urzędu.

Ośrodek Pomocy  Społecznej w Dąbiu zwraca się z prośbą do świadczeniobiorców pobierających
w kasie
Urzędu Gminy świadczenia w formie gotówkowej tj.: świadczenia wychowawcze-500+, zasiłki rodzinne, zasiłki pielęgnacyjne, specjalne zasiłki opiekuńcze, świadczenia rodzicielskie, świadczenia
z funduszu alimentacyjnego, zasiłki okresowe, zasiłki celowe, zasiłki celowe dożywianie, zasiłki stałe -
o kontakt pod numerem telefonu 68 383 12 98 lub 68 888 6025 albo e-mail : ops@dabie.pl  w celu podania numerów kont bankowych do wypłaty świadczeń.

 

Adres elektronicznej skrzynki podawczej ePUAP Urzędu Gminy : /9kiuf0j03s/skrytka

Elektroniczna skrzynka podawcza  /OPSDabie/SkrytkaESP

Czytaj więcej o: Ważna informacja.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI1) ORAZ MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 12 marca 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej w 2020 r.

13 marca 2020

Ważne

12 marca 2020

Drodzy Mieszkańcy Gminy Dąbie

 

 

            W związku z epidemią wirusa COVID-19, oraz pierwszym przypadkiem zgonu w naszym kraju
w trosce o bezpieczeństwo Państwa oraz pracowników Urzędu Gminy Dąbie zwracam się z prośbą
o ograniczenie do niezbędnego minimum wizyt w Urzędzie Gminy oraz Ośrodku Pomocy Społecznej. Jeśli sprawy nie są pilne proszę o odłożenie ich na późniejszy termin.

Numery telefonów dostępne są na naszej stronie internetowej w zakładce kontakt. Oraz pod adresem: http://www.dabie.pl/index.php?c=page&id=61 . Do kontaktu zostaje również poczta tradycyjna,
e-mail: gmina@dabie.pl .

Korespondencję w formie tradycyjnej proszę kierować na adres: Urząd Gminy Dąbie ul. Szeroka 4
66-615 Dąbie. Szybkim i skutecznym sposobem załatwienia ważnej sprawy urzędowej będzie kontakt przez platformę usług elektronicznych. Adres elektronicznej skrzynki podawczej ePUAP: /9kiuf0j03s/skrytka .

Numery kont bankowych dostępne są na naszej stronie internetowej oraz Biuletynie Informacji Publicznej pod adresem www.bip.dabie.pl , w zakładce co i jak załatwić. 

Proszę o wyrozumiałość oraz zachowanie wszelkich zasad bezpieczeństwa i higieny

 

Wójt Gminy Dąbie

 Marcin Reczuch

Czytaj więcej o: Ważne

Co musisz wiedzieć o koronawirusie?

10 marca 2020
Powiększ zdjęcie Prawidłowe%20mycie%20rąk

 

Infolinia NFZ - 800 190 590

 

Całodobowy nr alarmowy do Powiatowej Stacji Sanitarno-epidemiologicznej w Krośnie Odrzańskim - 601 273 908.

oraz numery czynne w godzinach pracy sanepidu 68 383 80 77 lub 68 383 53 70.

 

Więcej informacji ➡️ http://gov.pl/koronawirus
 

W związku z zagrożeniem epidemicznym związanym z koronawirusem obowiązuje całkowity zakaz odwiedzin hospitalizowanych pacjentów w Zachodnim Centrum Medycznym

Czytaj więcej o: Co musisz wiedzieć o koronawirusie?