Partnerstwo Gmin Nadodrzańskich: Czerwieńsk, Dąbie, Sulechów

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

2.02.2016 r.

Konferencja „Razem dla rozwoju - Współpraca w partnerstwach samorządowych”

29 stycznia br. Sekretarz Gminy Małgorzata Nowicka uczestniczyła w konferencji informacyjnej „Razem dla rozwoju - Współpraca w partnerstwach samorządowych”. Konferencja odbyła się w Szczecinie. Organizatorem wydarzenia był Związek Miast Polskich i Ministerstwo Rozwoju a jednym z partnerów Związek Powiatów Polskich. Podczas konferencji rozmawiano o tym, dlaczego warto współpracować ponad granicami administracyjnymi. Celem spotkania była wymiana doświadczeń z zakresu wykorzystania narzędzi współpracy w partnerstwach, stosowanych narzędzi i technik budowy dobrych relacji w obrębie partnerstw. W trakcie konferencji zaprezentowano przykłady partnerstw, których wymiar zarządzania strategicznego oraz wymiar zarządzania relacjami w partnerstwie został dobrze ukształtowany, czego efektem było m.in. wyróżnienie ich w ogólnopolskim konkursie „Samorządowy Lider Zarządzania 2015: Razem dla Rozwoju”. W związku z tym zaprezentowano rozwiązanie przedstawione w naszym wyróżnionym projekcie konkursowym „Sołtysi - jako kluczowy element łańcucha komunikacji z mieszkańcami w procedurze opracowywania dokumentów strategicznych i planistycznych Partnerstwa Gmin Nadodrzańskich”. Projekt jest efektem uczestnictwa Partnerstwa w projekcie „Rozwój społeczno- gospodarczy gmin nadodrzańskich” dotowanym z Funduszy Norweskiego Mechanizmu Finansowego.

 

 

 

19.01.2016 r.

XXV posiedzenie Komitetu Sterującego

W dniu 15 stycznia br. w Urzędzie Gminy i Miasta w Czerwieńsku odbyło się XXV posiedzenie Komitetu Sterującego w ramach realizacji projektu "Rozwój społeczno - gospodarczy Gmin Nadodrzańskich". W spotkaniu uczestniczyły: Wójt Gminy Dąbie Pani Krystyna Bryszewska, Sekretarz Gminy Pani Małgorzata Nowicka oraz Kierownik Referatu Rozwoju Gminy i Ochrony Środowiska Pani Monika Filip - Turczyniak. 

Na spotkaniu powtórnie omówiono sposób komunikacji pomiędzy partnerami. Przedyskutowane zostało ponadto przyjęcie przez Rady Gmin Partnerskich zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego. Podsumowano również wyniki konkursu organizowanego przez Związek Miast Polskich pt. „Samorządowy Lider Zarządzania 2015 – razem dla rozwoju”, na którym nasze partnerstwo zostało wyróżnione i nagrodzone.

 

 

17.12.2015 r.

Otrzymaliśmy wyróżnienie w konkursie Samorządowy Lider Zarządzania 2015 „Razem dla rozwoju” !

Partnerstwo Gmin Nadodrzańskich Czerwieńsk Dąbie Sulechów otrzymało wyróżnienie w II edycji konkursu organizowanego przez Związek Miast Polskich Samorządowy Lider Zarządzania 2015 "Razem dla rozwoju”, którego celem było wyłonienie najciekawszych przykładów praktycznie stosowanych metod i narzędzi współpracy międzysamorządowej i międzysektorowej. 

Rozwiązanie przedstawione w wyróżnionym projekcie konkursowym „Sołtysi - jako kluczowy element łańcucha komunikacji z mieszkańcami w procedurze opracowywania dokumentów strategicznych i planistycznych Partnerstwa Gmin Nadodrzańskich” jest efektem uczestnictwa Partnerstwa w projekcie pt.: „Rozwój społeczno- gospodarczy gmin nadodrzańskich” dotowanym z Funduszy Norweskiego Mechanizmu Finansowego.

Oczekiwanym rezultatem projektu jest przygotowanie szeregu dokumentów strategicznych i planistycznych oraz projektów technicznych przedsięwzięć, które pozwolą w efektywny sposób wykorzystać potencjał rozwojowy obszarów w dorzeczu Odry. 

Głównymi łącznikami pomiędzy gminą i mieszkańcami, emisariuszami informacji o projekcie i jego postępach zostali sołtysi 16 miejscowości Partnerstwa. Pozyskano ich zaufanie i akceptację dla projektu dzięki spotkaniom z władzami gmin tuż po rozpoczęciu projektu. Zadaniem sołtysów było dwustronne przekazywanie informacji oraz motywowanie mieszkańców do uczestnictwa w warsztatach strategicznych i konsultacjach społecznych.  W krótkim czasie okazało się, że stali się głównymi aktorami procesu komunikacji samorządów partnerskich gmin z mieszkańcami i zajmują kluczowe miejsce w przestrzeń dialogu i debaty między partnerami.

Konkurs jest częścią projektu predefiniowanego, realizowanego przez Związek Miast Polskich i partnerów ze środków Mechanizmu Finansowego EOG, pn. Budowanie kompetencji do współpracy międzysamorządowej i międzysektorowej jako narzędzi rozwoju lokalnego i regionalnego.

 

 

 

30.11.2015 r.

Mapa dla rowerzystów i miłośników pieszych wędrówek

W listopadzie 2015 r. opracowano mapę obszaru funkcjonalnego promującego projekt oraz obszar funkcjonalny, który tworzą gminy partnerskie Czerwieńsk, Dąbie, Sulechów. Mapa będzie pomocna podczas aktywnego spędzania wolnego czasu mieszkańców i gości naszego regionu.

Mapa Awers

 

Mapa Revers

Mapa powstała w ramach projektu pn. „Rozwój społeczno - gospodarczy Gmin Nadodrzańskich” współfinansowanego z Programu Ministerstwa Rozwoju Regionalnego "Rozwój miast poprzez wzmocnienie kompetencji jednostek samorządu terytorialnego, dialog społeczny oraz współpracę z przedstawicielami społeczeństwa obywatelskiego" oraz Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego i/lub Norweskiego Mechanizmu Finansowego.

 

 

26.10.2015 r.

24 października 2015 r. podczas sesji Rady Gminy Dąbie radni przyjęli  uchwałę Nr IX/72/2015 w sprawie przyjęcia „Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami Gminy Dąbie na lata 2015-2018”. Jest to jeden z fundamentalnych  dokumentów  pozwalających na zagospodarowanie terenów znajdujących się w dorzeczu Odry i wykorzystanie potencjału gospodarczo – turystycznego Gmin Nadodrzańskich. Prace nad tymi ważnymi dokumentami planistycznymi rozpoczęły się jesienią 2014 roku. Dokumenty zostały opracowane przez firmy wyłonione na drodze przetargu.

 Program Opieki nad Zabytkami Gminy Dąbie na lata 2015 -2018

 

 


Strategia Rozwoju Obszaru Funkcjonalnego Gmin Nadodrzańskich
 

 

 

 

 

 

 

18.09.2015 r.

II część filmu o walorach naszego regionu gotowa!

 

15 września została zakończona realizacja II części filmu promującego projekt oraz obszar funkcjonalny tworzony przez  gminy partnerskie: Czerwieńsk, Dąbie, Sulechów, uczestniczące w projekcie "Rozwój społeczno - gospodarczy Gmin Nadodrzańskich". Zapraszamy do obejrzenia!

Obraz na stronie odra.jpg

Film zrealizowany w ramach projektu pn. „Rozwój społeczno - gospodarczy Gmin Nadodrzańskich” współfinansowanego z Programu Ministerstwa Rozwoju Regionalnego "Rozwój miast poprzez wzmocnienie kompetencji jednostek samorządu terytorialnego, dialog społeczny oraz współpracę z przedstawicielami społeczeństwa obywatelskiego" oraz Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego i/lub Norweskiego Mechanizmu Finansowego.

 

 

 

 

26.06.2015 r.

Trwa ocena Strategii Rozwoju Obszaru Funkcjonalnego Gmin Nadodrzańskich

W ramach realizacji projektu „Rozwój społeczno-gospodarczy Gmin Nadodrzańskich” opracowano Strategię Rozwoju Obszaru Funkcjonalnego Gmin Nadodrzańskich. Projekt dofinansowano ze środków Mechanizmu Finansowego EOG i/lub Norweskiego Mechanizmu Finansowego w ramach Umowy finansowej nr PL06 – 05.

Zapraszamy mieszkańców Gminy Dąbie do zgłaszania uwag do sporządzonego dokumentu. 

Strategia:

numer I

numer II

numer III

numer IV

numer V

numer VI

numer VII

 

23.03.2015 r.

Dokumenty planistyczne na finiszu

23.03.2015 r. roku odbyło się 15 posiedzenie Komitetu Sterującego. W spotkaniu udział wzięli partnerzy projektu: przedstawiciele gmin Czerwieńska, Dąbia i Sulechowa oraz przedstawiciel firmy Lfc sp. z o.o i Stowarzyszenia Motorowodnego „Odra” Czerwieńsk. Zaproszono również wykonawców strategicznych dla naszego regionu dokumentów planistycznych, którzy poinformowali partnerów projektu o stanie zaawansowania swoich prac. Po wysłuchaniu relacji firm opracowujących dokumenty planistyczne, partnerzy opracowali i zatwierdzili sposób ich oceny.

spotkanie w Czerwieńsku 5

spotkanie w Czerwieńsku 6

 

 

13.02.2015 r.

Trwają prace nad nową strategią naszego regionu – debata na temat oświaty

W dniu 12.02.2015 r. odbyło się spotkanie robocze firmy opracowującej nową strategię rozwoju naszego regionu z dyrektorami placówek oświatowych oraz OPS. Omówione zostało funkcjonowanie oświaty w naszym regionie oraz kierunki jej rozwoju. Dyrektorzy placówek zreferowali swoje dotychczasowe osiągnięcia i przedstawili problemy, które muszą rozwiązywać. W dyskusji dotyczącej kierunków rozwoju oświaty wskazano konieczność wdrażania przedmiotów zawodowych i zagadnień związanych ze startem młodzieży w dorosłe życie. Uczestnicy spotkania zadeklarowali ścisłą współpracę przy opracowywaniu strategii rozwoju Gmin Nadodrzańskich w zakresie rozwoju oświaty.

spotkanie w Czerwieńsku 1

spotkanie w Czerwieńsku 2

 

04.02.2015 r.

Ujednolicenie dokumentów planistycznych

4 lutego 2015 r. w Urzędzie Gminy i Miasta w Czerwieńsku odbyło się drugie spotkanie robocze w ramach realizacji projektu pn. ”Rozwój Społeczno-Gospodarczy Gmin Nadodrzańskich” dofinansowanego ze środków Mechanizmu Finansowego EOG i/lub Norweskiego Mechanizmu Finansowego w ramach Umowy finansowej nr PL06 – 05.

W zebraniu udział wzięli Partnerzy projektu oraz Wykonawcy odpowiedzialni za wykonanie dokumentów planistycznych. Podczas spotkania Wykonawcy przedstawili zaawansowanie prac przy opracowaniu Strategii Rozwoju Obszaru Funkcjonalnego Gmin Nadodrzańskich, opracowaniu Gminnej Ewidencji Zabytków oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego i ekofizjografii dla całego obszaru funkcjonalnego.

Spotkanie zorganizowano w celu ujednolicenia powstających dokumentów planistycznych i wyeliminowaniu ryzyka nieterminowego zakończenia prac.

 spotkanie w Czerwieńsku 3

spotkanie w Czerwieńsku 4

 

 

16.01.2015 r.

Konsultacje społeczne do Strategii Rozwoju Obszaru Funkcjonalnego Gmin Nadodrzańskich 

W konsultacjach społecznych przeprowadzonych w dniu 15.01.2015 r. w świetlicy wiejskiej w Dąbiu wzięli udział przedstawiciele różnych środowisk lokalnych Gminy Dąbie. Konsultacje dotyczyły opracowania Strategii Rozwoju Obszaru Funkcjonalnego Gmin Nadodrzańskich w ramach projektu „Rozwój społeczno – gospodarczy Gmin Nadodrzańskich”

finansowanego ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego i/lub Norweskiego Mechanizmu Finansowego. Nasza gmina tworzy ten obszar funkcjonalny wspólnie z gminami Czerwieńsk i Sulechów.

Cały proces konsultacyjny został zaplanowany przy współpracy ekspertów oraz pracowników Urzędu Gminy. Po zaprezentowaniu celów operacyjnych Strategii rozpoczęła się część warsztatowa moderowana przez ekspertów. Wyodrębnione zostały obszary, które na tym etapie prac zostały wstępnie określone jako:

- infrastruktura techniczna i ochrona środowiska;

- edukacja, gospodarka, rynek pracy, ochrona zdrowia;

- turystyka;

- infrastruktura społeczna.

 

Dokonano oceny m.in. stanu infrastruktury społecznej, technicznej oraz komponentów środowiska, ochrony środowiska, potencjału turystycznego i gospodarczego gminy. Zgłoszone pomysły i sugestie będą pomocne w zakresie prac planistycznych związanych z realizacją Strategii.

Celem spotkania było zebranie opinii, propozycji i wniosków mieszkańców Gminy Dąbie w sprawie określenia planów i kierunków rozwoju naszej gminy na najbliższe lata w kontekście rozwoju Gmin Nadodrzańskich.

 

Dziękujemy zebranym za liczne przybycie i aktywny udział w konsultacjach.


 

28.11.2014 r. 

I posiedzenie Zespołu ds. Strategii Rozwoju Obszaru Funkcjonalnego Partnerstwa Gmin Nadodrzańskich

W piątek, 28 listopada 2014 r., w Dąbiu odbyło się pierwsze posiedzenie Zespołu ds. Strategii Rozwoju Obszaru Funkcjonalnego Partnerstwa Gmin Nadodrzańskich. Strategia jest kolejnym poddziałaniem w ramach realizacji projektu „Rozwój społeczno-gospodarczy Gmin Nadodrzańskich” przy dofinansowaniu ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego i/lub Norweskiego Mechanizmu Finansowego. Podczas spotkania omówiono zadania poszczególnych członków zespołu. Ustalono wstępnie problematykę przeprowadzanych w gminach partnerskich debat strategicznych oraz debaty głównej. Wskazano też na ważny aspekt partycypacji społecznej - zaangażowanie obywateli w sprawy gminy w kontekście Obszaru funkcjonalnego, na udział w pracach nad strategią.

 

 

18.11.2014 r.

Film prezentujący główne cele projektu pn. "Rozwój społeczno - gospodarczy Gmin Nadodrzańskich"

 

Film zrealizowany w ramach projektu pn. „Rozwój społeczno - gospodarczy Gmin Nadodrzańskich” współfinansowanego z Programu Ministerstwa Rozwoju Regionalnego "Rozwój miast poprzez wzmocnienie kompetencji jednostek samorządu terytorialnego, dialog społeczny oraz współpracę z przedstawicielami społeczeństwa obywatelskiego" oraz Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego i/lub Norweskiego Mechanizmu Finansowego.
05.11.2014
Fundusze Norweskie w Polsce
Dowiedz się jak fundusze norweskie wspierają Polskę!
Zobacz, na co przeznaczane jest 4,7 mld zł w ponad trzech tysiącach projektów.

 

 

 

 

29.10.2014

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty dot. przetargu nieograniczonego, pn. "Opracowanie gminnej ewidencji zabytków wspólnej dla całego obszaru funkcjonalnego wraz z waloryzacją kulturową poszerzoną o propozycję turystycznego wykorzystania obiektów kulturowych"

VIII spotkanie Komitetu Sterującego

W ramach projektu „Rozwój społeczno - gospodarczy Gmin Nadodrzańskich" zrealizowano kolejne zadanie związane z opracowaniem gminnej ewidencji zabytków dla Gmin: Czerwieńsk, Dąbie, Sulechów. W związku z tym 15 października 2014 r. został ogłoszony przetarg na “opracowanie gminnej ewidencji zabytków wspólnej dla całego obszaru funkcjonalnego wraz z waloryzacją kulturową poszerzoną o propozycje turystycznego wykorzystania obiektów kulturowych”.
Trzy firmy złożyły oferty, spośród których wybrano ofertę Zespołu Autorskiego. Włodzimierz Dopierała, ul. 11 listopada 16/1, 62-510 Konin, z najniższą ceną 57.060,00 zł.

Zebrał się również, po raz VIII, Komitet Sterujący, na którym omówiono zagadnienia dotyczące opracowania dokumentacji projektowej na zagospodarowanie gospodarki wodno - ściekowej dla Gminy Dąbie.

 

 

24.10.2014

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty dot. przetargu nieograniczonego na Opracowanie Strategii Rozwoju Obszaru Funkcjonalnego Gmin Nadodrzańskich

VII spotkanie Komitetu Sterującego
W ramach realizacji projektu  „Rozwój społeczno - gospodarczy Gmin Nadodrzańskich"  10 września 2014 r. został ogłoszony przetarg na na Opracowanie Strategii Rozwoju Obszaru Funkcjonalnego Gmin Nadodrzańskich.  23 października 2014 r. wyłoniono wykonawcę, wygrała firma: Przedsiębiorstwo Doradczo – Usługowe A-G-N CONSULTING w Zielonej Górze, która złożyła ofertę na opracowanie dokumentacji planistycznej za 86.100,00 zł brutto. Umowa z Wykonawcą została podpisana .. października 2014 r.

Po podpisaniu Umowy odbyło się VII spotkanie Komitetu Sterującego w celu omówienia wspólnych działań monitorujących prace przy opracowywaniu przedmiotowego zadania.

 

 

07.10.2014 

Łączy nas Odra

6 października 2014 r. odbyła się konferencja, na której zaprezentowano efekty realizowanego partnerskiego projektu pn. „Rozwój społeczno-gospodarczy Gmin Nadodrzańskich”.
Partnerów projektu połączyła rzeka Odra, która przepływa przez teren wszystkich gmin dlatego organizatorzy postanowili zorganizować konferencję podczas rejsu statkiem po Odrze.
Wśród zaproszonych gości byli:
-Burmistrz Czerwieńska Pan Piotr Iwanus, który opowiedział o genezie powstania partnerstwa oraz przedstawił zrealizowane działania w ramach wspólnego projektu "Rozwój społeczno-gospodarczy Gmin Nadodrzańskich”,
-Pani Krystyna Bryszewska Wójt Gminy Dąbie, która opowiedziała o pobycie w Norwegii podczas wizyty studialnej w maju, o rozwoju obszarów funkcjonalnych w oparciu o partnerstwa na przykładzie Norwegii,

- przedstawiciele Starostwa Powiatowego w Zielonej Górze,
- przedstawiciele świata nauki,
- przedstawiciele Związku Miast Polskich z Poznania,
- radni Sejmiku Województwa Lubuskiego
- przewodniczący rady gmin i radni z gmin: Czerwieńsk, Dąbie i Sulechów,
- przedstawiciele stowarzyszeń i organizacji pozarządowych z gmin: Czerwieńsk, Dąbie i Sulechów,
- prezesi i komendanci ochotniczych straży pożarnych z gmin: Czerwieńsk, Dąbie i Sulechów,
- sołtysi z sołectw położonych na terenach gmin: Czerwieńsk, Dąbie i Sulechów.
Wszystkim zaproszonym gościom czas umilały znakomite „Nietkowianki” – zespół śpiewaczy z Nietkowa.
Rejs statkiem po Odrze był wspaniałą okazją dla realizatorów filmu promocyjnego, którzy wykorzystali przepiękne walory Gmin Nadodrzańskich do zdjęć filmowych.
Wspólny rejs pokazał wszystkim jak piękne są tereny Gmin Nadoodrzańskich: Czerwieńska, Dąbia i Sulechowa zaangażowanych w realizację wspólnego projektu.
 

 

 

04.09.2014 

VI posiedzenie Komitetu Sterującego Partnerstwa Gmin Nadodrzańskich:  Czerwieńsk, Dąbie, Sulechów

W czwartek, 4 września 2014 r., w Czerwieńsku odbyło się VI posiedzenie Komitetu Sterującego Partnerstwa Gmin Nadodrzańskich: Czerwieńsk, Dąbie, Sulechów w związku z realizacją projektu „Rozwój społeczno-gospodarczy Gmin Nadodrzańskich” przy dofinansowaniu ze środków Mechanizmu Finansowego EOG i/lub Norweskiego Mechanizmu Finansowego w ramach Umowy finansowej nr PL06 – 05. Podczas spotkania podsumowano dotychczasowe spotkania i konferencje, a także omówiono przeprowadzone postępowania przetargowe. Dopracowano szczegóły produkcji filmu oraz zdefiniowano zadania i program organizacji konferencji w dniu 6 października 2014 r. w ramach Programu Informacji i Promocji Projektu. Kompleksowo omówiono także aspekt finansowy wdrażania projektu, wyjaśniono zapisy w Umowie Partnerskiej oraz przeanalizowano zasady rozliczania się między Partnerami.

 

 

 

01.08.2014

Ogłoszono postępowanie na opracowanie ewidencji zabytków dla obszaru funkcjonalnego

V posiedzenie Komitetu Sterującego
1 sierpnia 2014 r. zostało ogłoszone postępowanie na opracowanie "Opracowanie gminnej ewidencji zabytków wspólnej dla całego obszaru funkcjonalnego wraz z waloryzacją kulturową poszerzoną o propozycje turystycznego wykorzystania obiektów kulturowych". Odbyło się również V posiedzenie Komitetu Sterującego, na którym omówiono bieżącą problematykę dotyczącą komunikacji między Partnerami.

 

 

07.10.2014

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty dot. przetargu nieograniczonego, pn.: "Rozwój społeczno-gospodarczy Gmin Nadodrzańskich. Wykonanie zmiany oraz aktualizacja studium uwarunkowań i zagospodarowania oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla Obszaru Funkcjonalnego Gmin: Czerwieńsk, Dąbie i Sulechów"

IV spotkanie Komitetu Sterującego

Biuro Planowania Przestrzennego i Usług & Mc Sp. z o.o., ul. Kupiecka 21, 65-426 Zielona Góra zostało wykonawcą opracowania:
- studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego dla obszaru funkcjonalnego,
- miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla miejscowości zlokalizowanych na obszarze funkcjonalnym: Czerwieńsk, Będów, Bródki, Nietkowice, Laski, Boryń, Dobrzęcin, Ciemnice, Połupin, Szczawno, Górki Małe, Górzykowo, Cigacice, Leśna Góra, Brody, Pomorsko,
- ekofizjografii dla obszaru funkcjonalnego objętego Partnerstwem Gmin Nadodrzańskich.
Podpisanie umowy z wykonawcą nastąpi po 22 lipca br.
Obecnie trwają prace nad SIWZ dla następujących poddziałań: opracowanie Strategii Rozwoju Obszaru Funkcjonalnego Partnerstwa Gmin Nadodrzańskich, ewidencji zabytków oraz opracowanie dokumentacji technicznej dla budowy infrastruktury technicznej dla Gminy Dąbie.

Po wyborze najkorzystniejszej oferty odbyło się IV posiedzenie Komitetu sterującego, na którym uszczegółowiono prace nad SIWZ dla następujących poddziałań: opracowanie Strategii Rozwoju Obszaru Funkcjonalnego Partnerstwa Gmin Nadodrzańskich, ewidencji zabytków oraz opracowanie dokumentacji technicznej dla budowy infrastruktury technicznej dla Gminy Dąbie.

 

 

30.06.2014

Szkolenie „Zarządzanie Projektem”

III spotkanie Komitetu Sterującego

27 czerwca 2014 r. podmioty Partnerstwa Gmin Nadodrzańskich odbyły w Czerwieńsku szkolenie pn. „Zarządzanie projektem”. W skład Partnerstwa realizującego projekt „Rozwój społeczno - gospodarczy Gmin Nadodrzańskich” wchodzą: Gmina Czerwieńsk (Lider), Gmina Dąbie, Gmina Sulechów oraz Stowarzyszenie Mieszkańców Lasek, Stowarzyszenie Turystyczno-Motorowodne „Odra Czerwieńsk” oraz firma LFC sp. z o.o. Zakres szkolenia obejmował zarządzanie projektem partnerskim:
- podział zadań i odpowiedzialności,
- sposoby podejmowania decyzji strategicznych i operacyjnych,
- zarządzaniem czasem i finansami w projekcie,
- efektywność i sprawność funkcjonowania partnerstwa,
- formy efektywnej komunikacji pomiędzy partnerami projektu – komunikacja wewnętrzna i zewnętrzna,
- monitoring i ewaluacja projektu partnerskiego.
Szkolenie współfinansowano ze środków Mechanizmu Finansowego EOG i Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2009-2014 w ramach realizowanego projektu „Rozwój społeczno - gospodarczy Gmin Nadodrzańskich”.

Po odbytym szkoleniu miało miejsce III spotkanie Komitetu Sterującego, na którym uściślono zagadnienia dotyczące obszaru wsparcia w aspekcie zrealizowanego szkolenia.

  

 

 

19.05.2014

Wyjazd studialny do Norwegii

Władze Partnerstwa Gmin Nadodrzańskich: Czerwieńsk, Dąbie, Sulechów w dniach 12-16 maja 2014 r. wzięły udział w 4-dniowym wyjeździe studialnym do Norwegii, zorganizowanym w ramach trwającej II fazy projektu predefiniowanego - programu doradczego dla partnerstw międzysamorządowych działających na obszarach funkcjonalnych. Związek Miast Polskich, przy wsparciu Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego, udziela kompleksowego wsparcia polskim samorządom w przygotowaniu się do zarządzania obszarami funkcjonalnymi. Przedstawiciele władz, w Oslo i Stavanger, zapoznali się z doświadczeniami norweskimi we współpracy JST, by móc wykorzystać je w realizacji projektu „Rozwój społeczno - gospodarczy Gmin Nadodrzańskich”.

 

 

14.05.2014 

Ogłoszono przetarg: „Rozwój społeczno-gospodarczy Gmin Nadodrzańskich. Wykonanie zmiany studium uwarunkowań i zagospodarowania oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla Obszaru Funkcjonalnego Gmin: Czerwieńsk, Dąbie i Sulechów”

13 maja 2014 r. ogłoszono przetarg: „Rozwój społeczno-gospodarczy Gmin Nadodrzańskich. Wykonanie zmiany studium uwarunkowań i zagospodarowania oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla Obszaru Funkcjonalnego Gmin: Czerwieńsk, Dąbie i Sulechów”

Zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia obejmuje:

1.Wykonanie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania dla Gmin: Sulechów, Dąbie i Czerwieńsk, a w tym :

1) Pozyskanie niezbędnych map w skali 1:10 000.

2) Przygotowanie projektów Uchwał Rady Gminy i Rad Miejskich, w oparciu o które przystąpi się do opracowania, z uwzględnieniem oceny aktualności studium (art. 32 ustawy).

3) Uzyskanie odpowiednich opinii, uzgodnień i decyzji dotyczących Studium.

4) Przygotowanie projektów uchwał Rady Gminy i Rad Miejskich przyjmujących opracowania (Uchwała Uchwalająca).

5) Zakres opracowania zmiany studium wymienione w punktach 1.1 – 1.4 wykonać w oparciu o art. 11 ustawy

6) Studium należy wykonać w granicach administracyjnych Gmin – jedna mapa w formie planszy oprawionej do prezentacji publicznej oraz w formie elektronicznej na nośniku cyfrowym w formacie powszechnie dostępnym.

7) Wykonać do celów opiniodawczych 1 egzemplarz map złożonych w teczkę.

Powyższe czynności wykonać zgodnie z Ustawą z dnia 27 marca 2003 r. o Planowaniu i Zagospodarowaniu Przestrzennym (Dz.U. z 2012 poz. 647, w brzmieniu od 8 kwietnia 2014 ) oraz rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 2003r w sprawie wymaganego zakresu studium uwarunkowań i kierunków  zagospodarowania (Dz.U Nr 164 poz.1587 z późn. zm.).

2. Wykonanie Miejscowych Planów Zagospodarowania Przestrzennego (MPZP) dla Gminy Czerwieńsk, a w tym :

1) Pozyskanie MPZP dla miejscowości: Czerwieńsk, Będów, Bródki, Nietków, Nietkowice, Laski, Boryń i Dobrzęcin.

2) Pozyskanie niezbędnych map 1:1000 według szkiców graficznych stanowiących załącznik do SIWZ w oparciu o art. 16 ustawy

3) Przygotowanie niezbędnych Uchwał Rady Gminy i Rad Miejskich dotyczących przystąpienia do sporządzenia MPZP w oparciu o art. 17 ustawyPL Formularz standardowy 02 - Ogłoszenie o zamówieniu 5 / 22

4) Uzyskanie niezbędnych opinii, uzgodnień i decyzji związanych z opracowaniem MPZP.

5) Przygotowanie uchwał dotyczących przyjęcia MPZP dla poszczególnych miejscowości.

3. Wykonanie Miejscowych Planów Zagospodarowania Przestrzennego (MPZP) dla Gminy Dąbie, a w tym:

1) Wykonanie MPZP dla miejscowości: Ciemnice, Połupin i Szczawno.

2) Wykonanie niezbędnych map 1:1000 dla siedlisk oraz 1:5000 poza siedliskami według szkiców graficznych stanowiących załącznik do SIWZ.

3) Przygotowanie niezbędnych uchwał dotyczących przystąpienia do sporządzenia MPZP.

4) Uzyskanie niezbędnych opinii, uzgodnień i decyzji związanych z opracowaniem MPZP.

5) Przygotowanie uchwał dotyczących przyjęcia MPZP dla poszczególnych miejscowości.

4. Wykonanie Miejscowych Planów Zagospodarowania Przestrzennego (MPZP) dla Gminy Sulechów, a w tym :

1) Wykonanie MPZP dla miejscowości: Górki Małe, Górzykowo, Cigacice, Leśna Góra, Brody i Pomorsko.

2) Wykonanie niezbędnych map 1:1000 dla siedlisk oraz 1:5000 poza siedliskami według szkiców graficznych stanowiących załącznik do SIWZ.

3) Przygotowanie niezbędnych uchwał dotyczących przystąpienia do sporządzenia MPZP.

4) Uzyskanie niezbędnych opinii, uzgodnień i decyzji związanych z opracowaniem MPZP.

5) Przygotowanie uchwał dotyczących przyjęcia MPZP dla poszczególnych miejscowości.

Powyższe czynności wykonać zgodnie z Ustawą z dnia 27 marca 2003 r. o Planowaniu i Zagospodarowaniu Przestrzennym (Dz.U. z 2012 poz. 647, w brzmieniu od 8 kwietnia 2014 ) oraz rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 2003r w sprawie wymaganego zakresu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (Dz.U Nr 164 poz.1587 z późn. zm.).

5. Wykonanie opracowania ekofizjograficznego dla Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania oraz MPZP obszarów Gmin Czerwieńsk, Dąbie i Sulechów ( dla każdej Gminy Odrębnie ), a w tym:

1) Wykonać niezbędne mapy w skali (1: 10 000).

2) Uzyskać opinie, uzgodnienia i decyzje wyżej uzgodnionych dokumentów.

3) Przygotować projekty uchwał dla poszczególnych Samorządów przyjmujących Ekofizjografię.

  

 

 

07.05.2014

II Spotkanie Komitetu Sterującego

7 maja 2014 r. w siedzibie Urzędu Gminy i Miasta w Czerwieńsku odbyło się drugie Spotkanie Komitetu Sterującego projektu.

Dokonano podsumowania dotychczasowych spotkań i konferencji. Omówiono kluczowe zagadnienia związane z planowanymi postępowaniami przetargowymi oraz dokonano analizy pojawiających się problemów. Poddano pod dyskusję bieżącą problematykę działań Programu Informacji i Promocji.   

 

 

12.04.2014 

Pierwsze spotkanie robocze Partnerstwa Gmin Nadodrzańskich

11 kwietnia 2014 r. odbyło się spotkanie robocze Partnerstwa Gmin Nadodrzańskich: Czerwieńsk, Dąbie, Sulechów, podczas którego omówiono korzyści płynące dla partnerów w wyniku osiągnięcia zamierzonych celów oraz określono role partnerów we współpracy w Partnerstwie. Przedstawiono Kalendarium Partnerstwa Gmin Nadodrzańskich z dotychczasowymi podjętymi działaniami oraz harmonogram wdrażania projektu i jego budżetu. Wypracowano następujący model współpracy:
- przedstawiono strukturę zarządzania projektem,
- omówiono wzajemne oczekiwania partnerów oraz metody komunikacji,
- określono terminy i cele następnych spotkań.
Ponadto podsumowano dotychczasowe spotkania i konferencje oraz omówiono kwestię wyjazdu studialny do Norwegii. 

Powołano Komitet Sterujący, który ustalił strukturę zarządzania projektem. Zadaniem Komitetu Sterującego będzie sprawowanie nadzoru nad poszczególnymi grupami roboczymi. Zajmuje się także oceną i akceptacją, na zasadzie konsensusu, zaproponowanych przez zespół projektowy działań projektu oraz ich koordynacją i harmonizacją z założonymi celami projektu.

Struktura zarządzania projektem:


 

 

05.03.2014

Planowanie zadań w ramach Partnerstwa

5 marca 2014 r. odbyło się spotkanie przedstawicieli JST tworzących Partnerstwo Gmin Nadodrzańskich w celu stworzenia planu działań i prawidłowego wykonania zadań wynikających z założeń projektu pt. „Rozwój społeczno-gospodarczy Gmin Nadodrzańskich”, realizowanego przy dofinansowaniu ze środków Mechanizmu Finansowego EOG i/lub Norweskiego Mechanizmu Finansowego w ramach Umowy finansowej nr PL06 – 05.

Na spotkaniu powołano grupy robocze, które wypracują schemat działań i przedstawią go na Pierwszym Spotkaniu Roboczym Partnerstwa Gmin Nadodrzańskich 11 kwietnia 2014 r.

 

 

12.02.2014

Gminy Nadodrzańskie podpisały umowę o dofinansowanie projektu „Rozwój społeczno - gospodarczy Gmin Nadodrzańskich”

12 lutego 2014 r. Partnerstwo Gmin Nadodrzańskich podpisało umowę o dofinansowanie w kwocie 365 190 EURO (!) na realizację projektu pn. „Rozwój społeczno - gospodarczy Gmin Nadodrzańskich”. Projekt zakwalifikował się do dofinansowania w konkursie Programu Regionalnego Ministerstwa Rozwoju Regionalnego "Rozwój miast poprzez wzmocnienie kompetencji jednostek samorządu terytorialnego, dialog społeczny oraz współpracę z przedstawicielami społeczeństwa obywatelskiego". Podpisanie umowy o dofinansowanie jest zwieńczeniem niemal dwuletnich starań mających na celu wzmocnienie partnerskiej współpracy pomiędzy Gminami Nadodrzańskimi z naszego regionu.
Pierwszym krokiem do budowy Partnerstwa był udział Gmin Czerwieńsk i Dąbie w projekcie predefiniowanym "Budowanie kompetencji do współpracy międzysamorządowej i międzysektorowej jako narzędzi rozwoju lokalnego i regionalnego", w którym gminy zgłosiły swój udział 8 sierpnia 2012 r. Projekt, realizowany przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, miał na celu przygotowanie beneficjentów do aplikowania w konkursie otwartym i realizacji projektów w ramach Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego i Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2009-2014. Dwa miesiące później, 16 października 2012 r., Partnerstwo Gmin Czerwieńsk i Dąbie zostały objęte wsparciem w ramach projektu predefiniowanego "Budowanie kompetencji do współpracy międzysamorządowej i międzysektorowej jako narzędzi rozwoju lokalnego i regionalnego", realizowanego przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego.
Program realizowano w dwóch etapach. I etap miał na celu podniesienie kompetencji przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego poprzez następujące działania: szkolenia, konsultacje, doradztwo, wizyty studyjne, zapewnienie wymiany doświadczeń pomiędzy JST, pomoc w przygotowaniu wniosków składanych w konkursie otwartym. Realizacja projektu predefiniowanego rozpoczęła się w czerwcu 2012 roku. W etapie II przygotowano wniosek aplikacyjny i przystąpiono do konkursu otwartego.

Dotychczasowa efektywna współpraca Gmin Czerwieńsk i Dąbie zaowocowała inicjatywą dalszego kontynuowania wspólnych działań we współpracy również z innymi partnerami – list intencyjny w tej sprawie podpisała Gmina Sulechów. Kolejnym krokiem było złożenie 8 kwietnia 2013 r. przez Gminy Czerwieńsk, Dąbie i Sulechów do Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju wniosku aplikacyjnego o dofinansowanie realizacji projektu pn.: „Rozwój społeczno - gospodarczy Gmin Nadodrzańskich" w ramach Mechanizmu Finansowego i Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2009-2014.
Projekt ten będzie realizowany przez Partnerstwo Gmin Nadodrzańskich, w skład którego wchodzi Gmina Czerwieńsk (Lider), Gmina Dąbie oraz Gmina Sulechów, a także znajdujące się na tym terenie przedstawiciele partnerów społecznych: Stowarzyszenie Mieszkańców Lasek i Stowarzyszenie Turystyczno-Motorowodne „Odra Czerwieńsk” oraz przedstawiciele partnerów prywatnych – firma LfC sp. z o.o. Celem tego projektu jest wypracowanie modelu działania Partnerstwa Nadodrzańskich Gmin, które pozwoli wdrożyć przedsięwzięcia przyczyniające się do rozwoju społeczno – gospodarczego zdefiniowanego obszaru funkcjonalnego oraz wzmocnienia lokalnych więzi społecznych. Efektem realizacji projektu będzie opracowanie dokumentów planistycznych, które umożliwią w przyszłości prowadzenie działań inwestycyjnych, zmierzających do rozwoju społeczno-gospodarczego obszaru funkcjonalnego, w tym m.in. gospodarcze i turystyczne zagospodarowanie dorzecza Odry. Rezultatem projektu będzie wzrost spójności społeczno-gospodarczej obszaru oraz poprawa warunków życia ludności. Beneficjenci końcowy, to mieszkańcy obszaru funkcjonalnego, podmioty gospodarcze, turyści.
W dniu 21 sierpnia 2013 r. zakończyła się wstępna ocena merytoryczna wniosków złożonych w ramach Programu Regionalnego Ministerstwa Rozwoju Regionalnego, dokonana przez ekspertów zewnętrznych. Do konkursu organizowanego w ramach programu "Rozwój miast poprzez wzmocnienie kompetencji jednostek samorządu terytorialnego, dialog społeczny oraz współpracę z przedstawicielami społeczeństwa obywatelskiego" złożono 85 projektów z całej Polski. Projekt Gmin Czerwieńsk, Dąbie, Sulechów pn. „Rozwój społeczno - gospodarczy Gmin Nadodrzańskich" zajął 6 miejsce na liście rankingowej, zyskując 93,75 punktów na 110 możliwych! Pozytywna ocena złożonego projektu spowodowała, że 7 października 2013 r. w Czerwieńsku nastąpiło podpisanie Umowy Partnerskiej do realizacji projektu „Rozwój społeczno - gospodarczy Gmin Nadodrzańskich" pomiędzy Gminami Czerwieńsk, Gmina Dąbie, Gmina Sulechów oraz partnerami projektu: Stowarzyszeniem Mieszkańców Lasek, Stowarzyszeniem Turystyczno - Motorowodne „Odra Czerwieńsk" oraz firmą LfC Sp. z o.o.
Zaledwie tydzień później, 14 października 2013 r., zakończyła się procedura wyboru projektów do dofinansowania w konkursie w ramach Programu Regionalnego Ministerstwa Rozwoju Regionalnego "Rozwój miast poprzez wzmocnienie kompetencji jednostek samorządu terytorialnego, dialog społeczny oraz współpracę z przedstawicielami społeczeństwa obywatelskiego". Projekt Gmin Czerwieńsk, Dąbie, Sulechów pn. „Rozwój społeczno - gospodarczy Gmin Nadodrzańskich" otrzymał  dofinansowanie w kwocie 365 190 EURO !

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:
Data utworzenia:2015-06-24
Data publikacji:2015-06-24
Osoba sporządzająca dokument:
Osoba wprowadzająca dokument:
Liczba odwiedzin:12042