Jesteś tutaj: Start / Oświata / Stypendia

Stypendia

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Do 15 września można składać wnioski o  przyznanie stypendium szkolnego w danym roku szkolnym. Stypendium szkolne stanowi znaczną pomoc w pokryciu wydatków związanych z rozpoczęciem roku szkolnego.

Może być przeznaczone na dodatkowe zajęcia oraz pomoc rzeczową o charakterze edukacyjnym. Świadczenia te nie są wymienione w formie zamkniętego katalogu, gdyż ich rodzaj zależy od potrzeb ucznia. Dodatkowymi zajęciami mogą być zajęcia wyrównawcze, nauka języków obcych, taneczne, recytatorskie itd.

  
Stypendium szkolne przysługuje:
- uczniom szkół publicznych i niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych dla młodzieży i dla dorosłych oraz słuchaczom publicznych kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków obcych – do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej niż do ukończenia 24 roku życia,
- wychowankom publicznych i niepublicznych ośrodków umożliwiających dzieciom i młodzieży upośledzonym w stopniu głębokim, a także dzieciom  i młodzieży  upośledzonym umysłowo ze sprzężonymi niepełnosprawnościami realizację odpowiednio obowiązku szkolnego  i obowiązku nauki – do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki,
- uczniom szkół niepublicznych nieposiadających uprawnień szkół publicznych dla młodzieży i dla dorosłych - do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki,
- słuchaczom niepublicznych kolegiów nauczycielskich i nauczycielskich kolegiów języków obcych – do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej niż do ukończenia 24 roku życia.

Stypendium może otrzymać uczeń znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie.

Termin składania wniosków: od 15 sierpnia do 15 września każdego roku.

Zasady przydzielania stypendiów
-rodzice uczniów niepełnoletnich lub uczeń pełnoletni składają wniosek o przyznanie stypendium w Urzędzie Gminy. 
- do wniosku o stypendium dołącza się zaświadczenia o wysokości dochodów rodziny z miesiąca poprzedzającego miesiąc złożenia wniosku, z urzędu pracy o pozostawaniu bez pracy a w przypadku, gdy rodzina korzysta ze świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej zaświadczenie z ośrodka pomocy społecznej o korzystaniu ze świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej.
- Wójt Gminy wydaje decyzję o wysokości przyznanego stypendium i terminie jego realizacji.
- rodzice dokonują zakupu przedmiotów o charakterze edukacyjnym i przedstawiają dowód zakupu w Referacie Organizacyjno – Prawnym Urzędu (fakturę lub rachunek imienny wypisany na rodzica lub pełnoletniego ucznia).
- rodzice otrzymują refundację poniesionych kosztów zgodnie z przedstawioną fakturą do wysokości przyznanego w decyzji stypendium. 

 

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:
Data utworzenia:2015-08-27
Data publikacji:2015-08-27
Osoba sporządzająca dokument:
Osoba wprowadzająca dokument:
Liczba odwiedzin:8594