Dofinasowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Informacja dla pracodawców ubiegających się o dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników.

Termin załatwienia
30 dni od złożenia wniosku

Osoba kontaktowa
Anna Satała

Miejsce załatwienia
Urząd Gminy Dąbie
ul. Szeroka 4
Referat Organizacyjno-Prawny
pok. nr 16

Telefon kontaktowy
tel. 68 888 60 07

 

 

  PODSTAWA PRAWNA
  • art. 122  ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2021 r. poz. 1082)

 


WYMAGANE DOKUMENTY

- wniosek o dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianego pracownika,


- kopia dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje do prowadzenia kształcenia zawodowego młodocianych pracowników określone w przepisach w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagradzania (1),


- kopia dokumentu potwierdzającego zatrudnienie osoby prowadzącej szkolenie w imieniu pracodawcy,


- kopia umowy o pracę z młodocianym pracownikiem w celu przygotowania zawodowego,


- świadectwo pracy młodocianego pracownika,


- dokumenty potwierdzające krótszy okres szkolenia w przypadku zmiany umowy,


- kopia odpowiednio dyplomu lub świadectwa potwierdzającego zdanie egzaminu zgodnie z przepisami rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagradzania (Dz.U.2018 poz. 2010 ze zm.) albo zaświadczenie potwierdzające zdanie tego egzaminu,


- zaświadczenie z izby rzemieślniczej o szkoleniu ucznia rzemieślniczego, jeżeli pracodawca jest rzemieślnikiem,


- wypełniony formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis – załącznik do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 24 października 2014 r. (Dz. U. z 2014 r., poz. 1543),


- kopia zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej lub KRS,


- zaświadczenie o pomocy de minimis, udzielonej w roku składania wniosku oraz w ciągu dwóch poprzedzających go lat albo oświadczenia o wielkości pomocy   de minimis otrzymanej w tym okresie, albo oświadczenia o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym okresie.

- oświadczenie pracodawcy będącego przedsiębiorcą, ubiegającego się o udzielenie pomocy de minimis

 

Zgodnie z art. 76 a Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r., poz. 735, 1491), załączone kopie należy potwierdzić za zgodność z oryginałem.

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:
Data utworzenia:2015-08-27
Data publikacji:2015-08-27
Osoba sporządzająca dokument:
Osoba wprowadzająca dokument:
Liczba odwiedzin:7864