Wycinka drzew i krzewów

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

W związku z istotnymi zmianami obowiązującymi od 28 sierpnia 2015 r. w zakresie ochrony zieleni i zadrzewień, w celu prawidłowego i sprawniejszego prowadzenia postępowań w załączeniu do pobrania nowy wzór wniosku o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew/krzewów.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

Wytyczne do wycinki drzew w pasach drogowych

I. Zezwolenie na usunięcie drzewa w pasie drogowym drogi publicznej, z wyłączeniem obcych gatunków topoli, wydaje się po uzgodnieniu z regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska.

II. Organ właściwy do wydania zezwolenia, o którym mowa w pkt. 1 przekazuje do uzgodnienia projekt zezwolenia  wraz z aktami sprawy, w tym dokumentacja fotograficzna ( art. 83 a ust. 4 ).

1. Projekt decyzji zezwalającej na usunięcie drzew musi zawierać kompletny wykaz drzew przewidzianych do usunięcia: nazwy gatunkowe drzew i obwody pni na wysokości 130 cm oraz uzasadnienie  (opisowo, bardzo dokładnie) powodów ich usunięcia .

2. Ponieważ organ właściwy do wydania zezwolenia jest zobowiązany do dokonania oględzin w zakresie występowania w obrębie zadrzewień gatunków chronionych, do wniosku powinien być dołączony protokół z oględzin planowanych do usunięcia drzew zawierający informację o występowaniu w obrębie zadrzewień chronionych gatunków roślin, grzybów i zwierząt oraz ocenę stanu zdrowotnego drzew.

W przypadku gdy Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska uzna, że wynik oględzin przeprowadzonych w ramach postępowania głównego o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew nie odzwierciedla stanu faktycznego sprawy lub istnieją inne przesłanki do przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego, może przeprowadzić dodatkowe oględziny drzew.

3. Projekt decyzji musi zawierać precyzyjną informację o lokalizacji drzew, tj. numery działek ewidencyjnych, obręb ewidencyjny, rodzaj i numer drogi oraz rysunek lub mapę określającą usytuowanie drzewa w stosunku do granic pasa drogowego, nieruchomości oraz obiektów budowlanych (istniejących lub projektowanych).

4. Do wniosku o uzgodnienie projektu decyzji zezwalającej na usunięcie drzew powinna być dołączona kopia wniosku o wydanie zezwolenia na wycinkę drzew, zawierającego kompletne informacje określone w ustawie o ochronie przyrody wraz z kolorową dokumentacją fotograficzną. W związku z tym rysunek lub mapa winne być bardzo czytelne aby jednoznacznie można było stwierdzić usytuowanie drzew w stosunku do granic nieruchomości – pasa drogowego z wyłączeniem mapy z geoportalu).

5. W przypadku stwierdzenia podczas oględzin występowania  gatunków chronionych  w obrębie zadrzewień istnieje konieczność uzyskania osobnego zezwolenia na odstępstwa od zakazów obowiązujących w stosunku do chronionych gatunków roślin, grzybów i zwierząt. W takiej sytuacji wnioskodawca przed uzyskaniem zezwolenia na usunięcie drzew będzie zobowiązany do uzyskania zezwolenia właściwego Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska.

6. Przy wycince drzew w pasie drogowym muszą być brane pod uwagę zakazy obowiązujące w parkach krajobrazowych i obszarach chronionego krajobrazu ( zakaz likwidowania i niszczenia zadrzewień śródpolnych, przydrożnych i nawodnych, jeżeli nie wynikają one z potrzeb ochrony przeciwpowodziowej lub zapewnienia bezpieczeństwa ruchu drogowego lub wodnego lub budowy, odbudowy, utrzymania, remontów lub naprawy urządzeń wodnych ).

7. Nie podlega uzgodnieniu projekt decyzji zezwalającej na usunięcie obcych gatunków topoli rosnących w pasie drogowym drogi publicznej.

8. Uzgodnieniu podlega cały projekt decyzji, a nie zezwolenie na usunięcie poszczególnych drzew. Odmowa uzgodnienia jednego drzewa z wniosku stanowi podstawę do odmowy uzgodnienia całego projektu decyzji.

9. Każda zmiana treści projektu decyzji wymaga ponownego uzgodnienia przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska.

 

                Przedkładane Regionalnemu Dyrektorowi Ochrony Środowiska wnioski o uzgodnienie projektów decyzji zezwalających na usunięcie drzew w obrębie pasa drogowego drogi publicznej powinny być przygotowane zgodnie z podanymi powyżej wytycznymi. W przeciwnym razie konieczne będzie każdorazowe zwracanie się z prośbą o uzupełnienie przedłożonej dokumentacji, co przyczyni się do wydłużenia czasu załatwienia sprawy.

         Ponadto należy zwrócić szczególną uwagę na wnikliwe rozpatrywania zasadności usuwania drzew. W pierwszej kolejności zaleca się przeanalizowanie możliwości wykonania zabiegów pielęgnacyjnych i cięć sanitarnych. Usunięcie drzewa powinno być traktowane jako ostateczność.

 

                Zgodnie z art. 4 ust. 1 ustawy o ochronie przyrody dbałość o przyrodę jest obowiązkiem organów administracji publicznej, osób prywatnych i innych jednostek organizacyjnych oraz osób fizycznych. Dlatego w przypadku, gdy nie istnieją realne powody do usunięcia drzew lub krzewów, nie powinny być usuwane.

 

______________________________________________________________________________________________________________________________________

 

Wytyczne dotyczące usuwania gałęzi w obrębie koron drzew

(zabiegi pielęgnacyjne)

  

                Nowe regulacje dotyczą usuwania gałęzi w obrębie koron drzew, w szczególności w celu ograniczenia tzw. ogławiania drzew wprowadzono przepis art. 87a ust. 2. Zgodnie z tym przepisem możliwe jest usunięcie gałęzi w wymiarze nieprzekraczającym 30% korony, która rozwinęła się w całym okresie rozwoju drzewa. Wyjątkiem od powyższej zasady są prace w koronie drzew, które mają na celu: usunięcie gałęzi obumarłych lub nadłamanych, utrzymanie uformowanego kształtu korony drzewa, wykonanie specjalistycznego zabiegu w celu przywrócenia statyki drzewa z warunkami wynikającymi z art. 87A ust. 3. Zabieg taki wykonuje się na podstawie dokumentacji, w tym również dokumentacji fotograficznej, a dokumentację przechowuje się przez okres 5 lat.

                Usunięcie powyżej 30% korony ( rozwiniętej w całym okresie rozwoju drzewa ) stanowi uszkodzenie  drzewa, a usunięcie 50% korony stanowi zniszczenie drzewa. Za powyższe działania w obrębie korony drzew nakładana jest administracyjna kara pieniężna. Karę tę będzie ponosił posiadacz nieruchomości, właściciel urządzeń przesyłowych lub osoba trzecia – w zależności kto był sprawcą. Jeżeli czynności te zostały wykonane przez osobę trzecią ( np. firmę pielęgnacji zieleni ) za zgodą właściciela nieruchomości, wówczas odpowiedzialność będzie ponosił posiadacz nieruchomości. Ocena ubytku korony obejmuje nie tylko jeden zabieg w koronie, ale wszystkie dotychczasowe zabiegi prowadzone w obrębie korony w całym okresie rozwoju drzewa.

            W związku z powyższymi regulacjami w zakresie prac w obrębie koron drzew, utrzymanie zieleni, w tym wykonywanie zabiegów pielęgnacyjnych należy wykonywać z zachowaniem art. 87a ust. 1 i 2 . I zasady te winno się uwzględniać w zleceniach dla firm pielęgnacji zieleni.

                Jak również podczas prac budowlanych ochroną należy objąć system korzeniowy drzew i krzewów jaki pozostałe części drzew i krzewów, gdyż zniszczenie drzewa /krzewu prowadzi do wymierzenia administracyjnej kary pieniężnej.

                W stanie obecnym można już administracyjną karę pieniężną za usunięcie drzewa lub krzewu bez zgody posiadacza nieruchomości nałożyć na sprawcę czynu, czyli osoby (podmioty), które wycięły drzewo/krzew bez zgody posiadacza.

 

Artykuły

Ze zgłoszeniem zamiaru usunięcia drzew/krzewów zezwolenia na wycięcie drzew może występować wyłącznie właściciel nieruchomości.

29 października 2019

Od obowiązku zgłoszenia zamiaru usunięcia/uzyskania zezwolenia  na usunięcie zwolnione są:

 1. drzewa, których obwód pnia na wysokości 5 cm nie przekracza:
 2. a) 80 cm - w przypadku topoli, wierzb, klonu jesionolistnego oraz klonu srebrzystego,
 3. b) 65 cm - w przypadku kasztanowca zwyczajnego, robinii akacjowej oraz platanu klonolistnego,
 4. c) 50 cm - w przypadku pozostałych gatunków drzew;
 5. krzewy rosnące w skupisku, o powierzchni do 25 m2;
 6. krzewy na terenach pokrytych roślinnością pełniącą funkcje ozdobne, urządzoną pod względem rozmieszczenia i doboru gatunków posadzonych roślin, z wyłączeniem krzewów w pasie drogowym drogi publicznej, na terenie nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków oraz na terenach zieleni.
 7. drzewa owocowe, z wyłączeniem rosnących na terenie nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków lub na terenach zieleni;
 8. drzewa lub krzewy usuwane w celu przywrócenia gruntów nieużytkowanych do użytkowania rolniczego;
 9. drzewa lub krzewy na plantacjach lub w lasach w rozumieniu ustawy z dnia 28 września 1991 r.o lasach.

Postępowanie administracyjne wszczyna się na zgłoszenie strony. Pracownicy Gminy  przeprowadzą oględziny w terminie 21 dni od daty otrzymania zgłoszenia. Po przeprowadzonych oględzinach Wójt  Gminy Dąbie w terminie 14 dni od daty oględzin może wnieść sprzeciw w drodze decyzji administracyjnej.

Brak sprzeciwu w wyznaczonym terminie oznacza zgodę na usunięcie drzewa. 

 

Zgłoszenie zamiaru usunięcia drzew/drzewa*

29 października 2019

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:
Data utworzenia:2015-11-09
Data publikacji:2015-11-09
Osoba sporządzająca dokument:
Osoba wprowadzająca dokument:
Liczba odwiedzin:10016