Jesteś tutaj: Start / Konsultacje Społeczne

Konsultacje Społeczne

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Konsultacje przeprowadzone będą z wykorzystaniem formularza ankietowego poprzez:

 

1. Opublikowanie treści ankiety na stronie internetowej Urzędu oraz Biuletynie Informacji Publicznej,

 

2. Umieszczenie w holu urzędu urny oraz wyłożenie obok niej formularzy ankiety,

 

3. Przesłanie wypełnionego formularza ankietowego na adres  e-mail: konsultacje@dabie.pl

 

 

Mieszkaniec/ podmiot zainteresowany biorący udział w konsultacjach może tylko raz wyrazić swoją opinię, konsultacje są ważne bez względu na liczbę osób biorących w nich udział. Wójt Gminy podaje do publicznej wiadomości wyniki konsultacji w terminie 30 dni od daty ich zakończenia:

 

1. Na tablicy informacyjnej Urzędu,

2. Na stronie internetowej Gminy.

Artykuły

Protokół z dnia 6 maja 2019r. z wyników konsultacji społecznych statutów zmian sołectw położonych na terenie Gminy Dąbie

8 maja 2019

Konsultacje społeczne w sprawie przeprowadzenia z mieszkańcami konsultacji społecznych dotyczących projektu zmian statutów sołectw Gminy Dąbie.

25 marca 2019

 

Załącznik nr 4 do Zarządzenia Nr 40/2019

Wójta Gminy Dąbie z dnia 22 marca 2019r.

 

 

 

O B W I E S Z C Z E N I E

WÓJTA GMINY DĄBIE

 

Z dnia 22 marca 2019r.

 

 

Na podstawie art. 5a i art. 35 ust.1 ustawy o samorządzie gminnym (Dz.U. 2019 poz. 506) w związku z Uchwałą Nr XVIII/148/2016 Rady Gminy Dąbie z dnia 29 września 2016r. w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Dąbie w celu uzyskania opinii dotyczącej projektów zmian statutów sołectw Gminy Dąbie

 

Wójt Gminy Dąbie

zaprasza mieszkańców gminy do konsultacji

 

w sprawie  projektu zmian statutu wszystkich sołectw Gminy Dąbie: Brzeźnica, Budynia, Ciemnice, Dąbie, Dąbki, Gola, Gronów, Kosierz, Lubiatów, Łagów, Nowy Zagór, Pław, Połupin, Stary Zagór, Szczawno i Trzebule

Konsultacje obejmują obszar całej Gminy Dąbie i są skierowane do mieszkańców poszczególnych sołectw.

Projekt zmian statutu wraz z formularzem zgłaszania uwag dostępny jest: na stronie internetowej Gminy Dąbie (www.dabie.pl), BIP Urzędu Gminy Dąbie (www.wrota.lubuskie.pl/ugdabie/) w zakładce konsultacje spoleczne, u sołtysa oraz w siedzibie Urzędu Gminy (sekretariat).

Wszelkie uwagi i wnioski należy składać w terminie: 08 kwietnia 2019r. do dnia 26 kwietnia 2019r. w urnie umieszczonej w Urzędzie Gminy Dąbie lub przesłać skan wypełnionego formularza pocztą elektroniczną na adres: konsultacje@dabie.pl

Wyniki konsultacji w sprawie projektu zmian statutu sołectwa dotyczą każdego sołectwa i mają charakter opiniodawczy.

 

Wójt Gminy Dąbie

/-/ Marcin Reczuch

Konsultacje społeczne w sprawie ograniczeń lub zakazów w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw.

7 maja 2018

Na podstawie art. 96 ust. 5 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2017, póz. 519 ze zm.) oraz art. 30, art. 39 ust.1 pkt 1-5 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowiska (Dz. U. z 2017 r. póz. 1405 ze zm.) Zarząd Województwa Lubuskiego informuje o rozpoczęciu konsultacji społecznych:

  • Projektu Uchwały Sejmiku Województwa Lubuskiego w sprawie wprowadzenia na obszarze województwa lubuskiego z wyłączeniem miasta Zielona Góra oraz miasta Gorzów Wlkp., ograniczeń lub zakazów w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw.

Konsultacje społeczne prowadzone będą w dniach od 7 maja 2018r. do 28 maja 2018r.

Czytaj więcej o: Konsultacje społeczne w sprawie ograniczeń lub zakazów w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw.

Konsultacje społeczne dotyczące projektów statutów sołectw Gminy Dąbie.

13 kwietnia 2018

Zarządzenie Nr 41/2018

Wójta Gminy Dąbie

z dnia 12 kwietnia 2018r.

 

w sprawie przeprowadzenia z mieszkańcami konsultacji społecznych dotyczących projektów statutów sołectw Gminy Dąbie.

Na podstawie art. 5a i art. 35 ust.1 ustawy o samorządzie gminnym (Dz.U. 2017 poz. 1875) w związku z Uchwałą Nr XVIII/148/2016 Rady Gminy Dąbie z dnia 29 września 2016r. w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Dąbie  zarządzam co następuje:

 

§1.1. Zarządzam przeprowadzenie konsultacji społecznych w sołectwach położonych na terenie Gminy Dąbie: Brzeźnica, Budynia, Ciemnice, Dąbie, Dąbki, Gola, Gronów, Kosierz, Lubiatów, Łagów, Nowy Zagór, Pław, Połupin, Stary Zagór, Szczawno i Trzebule.

2. Celem konsultacji jest zebranie opinii/wniosków mieszkańców na temat projektu wzorcowego statutu sołectw stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszego Zarządzenia.

 

§2.1. Konsultacje przeprowadzone będą w terminie 30 kwietnia 2018r. do 31 maja 2018r. i skierowane są do wszystkich mieszkańców Gminy Dąbie.

2. Konsultacje przeprowadzone będą w formie przyjmowania pisemnych uwag i wniosków do wzorcowego projektu statutu.

3.  Wzór formularza zgłaszania uwag i wniosków, stanowiący Załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia, zamieszczony zostanie na stronie internetowej Gminy Dąbie, Biuletynie Informacji Publicznej oraz dostępny będzie w sekretariacie Urzędu Gminy Dąbie  i Sołtysów poszczególnych sołectw.

4. Wypełniony formularz należy złożyć w urnie umieszczonej w Urzędzie Gminy Dąbie lub przesłać skan wypełnionego formularza poczta elektroniczną na adres: konsultacje@dabie.pl

 

§3.1. Kalendarz czynności związanych z przeprowadzeniem konsultacji społecznych stanowi załącznik nr 3 do niniejszego  Zarządzenia.

2. Treść obwieszczenia konsultacji społecznych stanowi załącznik nr 4 no niniejszego Zarządzenia.

 

§3.1.  W celu przeprowadzenia konsultacji powołuje się komisję do przeprowadzenia konsultacji w składzie:

1)      Małgorzata Nowicka - Szymańska – przewodnicząca

2)      Cecylia Szofer – członek

3)      Wojciech Brodziński – członek

2. Do zadań komisji należeć będzie w szczególności:

1)      przeprowadzenie konsultacji społecznych;

2)      przeprowadzenie analizy zgłoszonych uwag i wniosków;

3)      opracowanie wyników konsultacji

 

§4.  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

Czytaj więcej o: Konsultacje społeczne dotyczące projektów statutów sołectw Gminy Dąbie.

Odpowiedź na petycje

27 lutego 2018

W załącznikach odpowiedź na petycje.

Wyniki konsultacji społecznych

26 lutego 2018

W załącznikach wyniki konsultacji społecznych.

KONSULTACJE SPOŁECZNE W SPRAWIE PROJEKTÓW UCHWAŁ ANTYSMOGOWYCH

15 stycznia 2018

Szanowni mieszkańcy Gminy Dąbie,

 

 

Uprzejmie przekazuję do konsultacji społecznych dwa projekty uchwał antysmogowych jakie przygotowały lokalne środowiska wniesione petycją do Rady Gminy Dąbie w dniu 18 grudnia 2017 r. przez Prezesa Zarządu Fundacji Rozwoju Ekologicznego i Ochrony Środowiska „EKO-LUBUSZ” w Żarach.

 

Przedmiotem konsultacji społecznych jest zebranie od uczestników konsultacji zgłaszanych uwag, wniosków i opinii
w przedmiocie projektów uchwał antysmogowych poprzez uzupełnienie formularza ankietowego. Konsultacje mają zasięg lokalny– obejmują obszar Gminy Dąbie i odbywać się będą w okresie od 01 lutego 2018 r. do 15 lutego 2018 r.
W konsultacjach może wziąć udział każdy mieszkaniec Gminy Dąbie.

Czytaj więcej o: KONSULTACJE SPOŁECZNE W SPRAWIE PROJEKTÓW UCHWAŁ ANTYSMOGOWYCH

ZARZĄDZENIE Nr 4/2018 WÓJTA GMINY DĄBIE z dnia 15 stycznia 2018r.

15 stycznia 2018

ZARZĄDZENIE  Nr 4/2018

WÓJTA  GMINY  DĄBIE

z dnia  15 stycznia 2018r.

 

 

W sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących projektów uchwał antysmogowych

 

               Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017r. poz. 1875, 2232) oraz § 1 ust. 3 uchwały nr XVIII/148/2016 Rady Gminy Dąbie z dnia 29 września 2016r. w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami gminy Dąbie (Dz. Urz. Woj. Lubus. z 2016r. poz. 2003), Wójt  Gminy Dąbie zarządza, co następuje:

Czytaj więcej o: ZARZĄDZENIE Nr 4/2018 WÓJTA GMINY DĄBIE z dnia 15 stycznia 2018r.

ZARZĄDZENIE Nr 5/2018 WÓJTA GMINY DĄBIE z dnia 15 stycznia 2018r.

15 stycznia 2018

ZARZĄDZENIE  Nr 5/2018

WÓJTA  GMINY  DĄBIE

z dnia 15 stycznia 2018r.

 

 

W sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących projektów uchwał antysmogowych

 

               Na podstawie art. 5a oraz art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017r. poz. 1875, 2232) oraz  uchwały nr XVIII/148/2016 Rady Gminy Dąbie z dnia 29 września 2016r. w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami gminy Dąbie (Dz. Urz. Woj. Lubus. z 2016r. poz. 2003), Wójt  Gminy Dąbie zarządza, co następuje:

Czytaj więcej o: ZARZĄDZENIE Nr 5/2018 WÓJTA GMINY DĄBIE z dnia 15 stycznia 2018r.

Pliki do pobrania

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:
Data utworzenia:2018-01-15
Data publikacji:2018-01-15
Osoba sporządzająca dokument:
Osoba wprowadzająca dokument:Mateusz Gruszczyński
Liczba odwiedzin:5046