Organizacje pozarządowe

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Artykuły

Zarządzenie nr 91/2023 Wójta Gminy Dąbie z dnia 4 października 2023 r.

4 października 2023

Zarządzenie nr 91/2023 Wójta Gminy Dąbie z dnia 4 października 2023 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały w sprawie przyjęcia „Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2024”

ZARZĄDZENIE Nr 15/2023 Wójta Gminy Dąbie z dnia 28.02.2023 r. w sprawie przyznania środków na realizację zadań publicznych przez podmioty, których oferty zostały wybrane w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych w 2023 r.

28 lutego 2023

Zarządzenie Nr 5/2023 Wójta Gminy Dąbie z dnia 1 lutego 2023 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2023 roku

1 lutego 2023

Zarządzenie nr 124/2022 Wójta Gminy Dąbie z dnia 30 września 2022 r.

30 września 2022

Zarządzenie nr 124/2022 Wójta Gminy Dąbie z dnia 30 września 2022 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały w sprawie przyjęcia „Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2023”

Zarządzenie 124/2022

Projekt uchwały

Zarządzenie nr 49/2022 Wójta Gminy Dąbie z dnia 11 kwietnia 2022 r. w sprawie przyznania środków na realizację zadań publicznych przez podmioty, których oferty zostały wybrane w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych w 2022 r.

11 kwietnia 2022

Zarządzenie Nr 33/2022 Wójta Gminy Dąbie z dnia 15 marca 2022 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2022 roku

15 marca 2022

Obowiązek wpisu do CRBO

22 grudnia 2021
Przejdź do - Obowiązek wpisu do CRBO

Nowelizacja ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu, wprowadzająca istotne zmiany w regulacji dotyczącej Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych, wiąże się z powstaniem nowych obowiązków po stronie fundacji oraz stowarzyszeń wpisanych do rejestru stowarzyszeń Krajowego Rejestru Sądowego (KRS).

Materiał przedstawiony w załączeniu pozwoli uniknąć organizacjom, których ten obowiązek będzie dotyczyć, przewidzianych przez ustawodawcę sankcji i dopełnić obowiązku w przewidywanym terminie.

 

ZARZĄDZENIE NR 112/2020 WÓJTA GMINY DĄBIE z dnia 16 września 2020 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały w sprawie przyjęcia „Programu współpracy z NGO oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego.

16 września 2020

DOTACJE DLA ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH

5 marca 2020
Przejdź do - DOTACJE DLA ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH

Centrum Aktywności Lokalnej Na Poddaszu zaprasza przedstawicieli III sektora na spotkanie informacyjne dotyczące aktualnie trwających konkursów dotacyjnych.

Kiedy i gdzie?
12 marzec 2020 (czwartek) o godz. 16.00 w Centrum Aktywności Lokalnej Na Poddaszu (ul. Piastów 2, Krosno Odrzańskie).

Dla kogo to spotkanie?
Na spotkanie zapraszamy przede wszystkim przedstawicieli organizacji pozarządowych, którzy są zainteresowani ubieganiem się o dotacje w ramach trwających naborów wniosków.

Co będzie na spotkaniu?
Opowiemy o trzech źródłach finansowania działań:
1. Program Aktywni Obywatele Fundusz Krajowy tzw. "fundusze norweskie".
2. Lubuskie Obywatelskie Inicjatywy Młodzieżowe (Urząd Marszałkowski województwa lubuskiego).
3. Dotacje OWES Zielona Góra dla przedsiębiorstw społecznych.

Zapisy:
e-mail: calkrosno@fundacjacp.org lub tel.: 607 041 779.

Do zobaczenia!

ZARZĄDZENIE Nr 10 /2020 Wójta Gminy Dąbie z dnia 13.02.2020 r. w sprawie przyznania środków na realizację zadań publicznych przez podmioty, których oferty zostały wybrane w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych w 2020 r.

13 lutego 2020

ZARZĄDZENIE Nr 10 /2020  Wójta Gminy Dąbie z dnia 13.02.2020 r.  w sprawie przyznania środków na realizację zadań publicznych przez podmioty, których oferty zostały wybrane w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych
w 2020 r.

 

Zarządzenie Nr 2/2020 Wójta Gminy Dąbie z dnia 16 stycznia 2020 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2020 roku

16 stycznia 2020

ZARZĄDZENIE Nr 2/2020

Wójta Gminy Dąbie

z dnia 16  stycznia 2020 r.

 

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2020 roku

 

Na podstawie art. 7 i art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 506,1309, 1571, 1696, 1815), w związku z art. 5 ust. 4 pkt. 2, art. 11 ust. 2, art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 688, 1570, 2020) oraz na podstawie Uchwały Nr XI/55/2019 Rady Gminy Dąbie z dnia 31 października 2019 r. w sprawie przyjęcia
"Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2020" zarządza się, co następuje:

       §1

  1. Ogłasza się otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w roku 2020 w Gminie Dąbie.
  2. Zlecenie realizacji zadań „kultura fizyczna i sport” oraz „wspieranie rozwoju społeczności lokalnych i partycypacji społecznej” nastąpi w formie wsparcia tego zadania wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie jego realizacji.
  3. W konkursie mogą uczestniczyć podmioty określone w art. 3 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t. j. Dz. U. z 2019 r., poz. 688, 1570, 2020) realizujące statutowe zadania w zakresie określonym w ust.2.
  4. Treść ogłoszenia o otwartym konkursie ofert stanowi załącznik do zarządzenia.

       § 2 Ogłoszenie o konkursie publikuje się poprzez jego zamieszczenie:

       - w Biuletynie Informacji Publicznej – www.bip.dabie.pl,

       - na stronie internetowej Gminy Dąbie – www.dabie.pl,

       - na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Dąbie.

      §3 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

 

Wójt Gminy Dąbie

/-/ Marcin Reczuch

 

 

 

 

 

 

Zarządzenie Wójta Gminy Dąbie z dnia 19 listopada 2019 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały w sprawie zmiany Uchwały nr XI/55/2019 Rady Gminy Dąbie z dnia 31 października 2019 r.

19 listopada 2019

ZARZĄDZENIE NR 129/2019

WÓJTA GMINY DĄBIE

 

z dnia 19 listopada 2019 r.

 

w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały w sprawie zmiany Uchwały nr XI/55/2019 Rady Gminy Dąbie z dnia 31 października 2019 w sprawie przyjęcia ’’Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2020”

 

Na podstawie art. 5a ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie  (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 688, 1570, 2020) oraz § 2 i § 4 Uchwały Nr XLIV/234/10 Rady Gminy Dąbie z dnia 29 września 2010 r.  w sprawie szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego projektów aktów prawa miejscowego, zarządzam, co następuje:

 §1

Przeprowadzić z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego konsultacje  zmian w „Programie współpracy
z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2020”.

 §2

 

  1. Konsultacje przeprowadzone zostaną zgodnie z procedurą określoną w § 4 Uchwały Nr XLIV/234/10 Rady Gminy Dąbie z dnia 29 września 2010 r. w sprawie szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego projektów aktów prawa miejscowego.
  2. Uchwała w sprawie zmiany Uchwały nr XI/55/2019 Rady Gminy Dąbie z dnia 31 października 2019 r. w sprawie przyjęcia „Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2020” stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.

  §3

Uwagi i propozycje zmian mogą być zgłaszane na adres Urzędu Gminy Dąbie, ul. Szeroka 4, 66-615 Dąbie, telefonicznie pod numerem telefonu 68 888 60 23 oraz drogą elektroniczną na adres a.wawrzyniak@dabie.pl.

 §4

 

 Przeprowadzenie konsultacji w terminie od 19.11.2019 r. do 02.12.2019 r. oraz czynności z tym związane powierzam pracownikowi Referatu Organizacyjno-Prawnego -  Agnieszce Wawrzyniak.

 §5

 

 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

 

Wójt Gminy Dąbie

 /-/ Marcin Reczuch

ZARZĄDZENIE NR 101/2019 WÓJTA GMINY DĄBIE z dnia 5 września 2019 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały w sprawie przyjęcia „Programu współpracy z NGO oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego.

5 września 2019

ZARZĄDZENIE NR 101/2019

WÓJTA GMINY DĄBIE

z dnia 5 września 2019 r.

 

w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały w sprawie przyjęcia „Programu współpracy  z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2020”.

Na podstawie art. 5a ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 688, 1570) oraz § 2 i § 4 Uchwały Nr XLIV/234/10 Rady Gminy Dąbie z dnia 29 września 2010 r.  w sprawie szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego projektów aktów prawa miejscowego, zarządzam, co następuje:

 § 1

Przeprowadzić z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego konsultacje projektu „Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2020”.

 § 2

  1. Konsultacje przeprowadzone zostaną zgodnie z procedurą określoną w § 4 Uchwały Nr XLIV/234/10 Rady Gminy Dąbie z dnia 29 września 2010 r. w sprawie szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego projektów aktów prawa miejscowego.
  2. Projekt uchwały w sprawie przyjęcia „Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2020” stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.

 § 3

Uwagi i propozycje zmian mogą być zgłaszane na adres Urzędu Gminy Dąbie, ul. Szeroka 4, 66-615 Dąbie, telefonicznie pod numerem telefonu 68 888 60 23 oraz drogą elektroniczną na adres a.wawrzyniak@dabie.pl.

 § 4

 Przeprowadzenie konsultacji w terminie od 5.09.2019 r. do 18.09.2019 r. oraz czynności z tym związane powierzam pracownikowi Referatu Organizacyjno-Prawnego -  Agnieszce Wawrzyniak.

 § 5

 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy Dąbie

/-/ Marcin Reczuch

Spotkanie Wicestarosty Krośnieńskiego oraz Przewodniczącego Rady Powiatu Krośnieńskiego z przedstawicielami NGO

12 lutego 2019

ZARZĄDZENIE Nr 3/2019 Wójta Gminy Dąbie z 08.01.2019 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2019 roku

8 stycznia 2019

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:
Data utworzenia:2018-02-21
Data publikacji:2018-02-21
Osoba sporządzająca dokument:
Osoba wprowadzająca dokument:Mateusz Gruszczyński
Liczba odwiedzin:11719