Jesteś tutaj: Start / Polityka prywatności

Polityka prywatności

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Najważniejsze informacje dot. przetwarzania danych osobowych w Urzędzie Gminy Dąbie obowiązujące od 25.05.2018 r.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informujemy:
 1. W Urzędzie Gminy Dąbie są przetwarzane dane osobowe w związku z zadaniami Gminy Dąbie wynikającymi z realizacji zadań publicznych.
 2. Administratorem danych osobowych jest Wójt Gminy Dąbie z siedzibą w Dąbiu, ul. Szeroka 4, 66-615 Dąbie tel. 68 888 6001, e-mail: gmina@dabie.pl
 3. Na pytania dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania danych osobowych w zakresie działania Urzędu Gminy Dąbie, można się kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych na adres poczty elektronicznej e-mail: marek.biedak@cbi24.pl
 4. Przetwarzanie danych osobowych w Urzędzie Gminy Dąbie odbywa się zgodnie z prawem w jednej lub kliku poniżej opisanych sytuacjach:
  1. ) w celu wypełnienia obowiązku prawnego;
  2. ) o ile jest niezbędne do ochrony żywotnych interesów osoby fizycznej;
  3. ) jeśli jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej;
  4. ) za wyraźną zgodą danej osoby.
 5. Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w pkt.4, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa.
 6. Dane osobowe mogą być udostępniane upoważnionym prawnie instytucjom lub organom państwa zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym zakresie na ich wniosek.
 7. Każdej osobie, której dane są przetwarzane przez ADO przysługują następujące prawa:
  1. ) prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych;
  2. ) prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych – w przypadku gdy dane są nieprawidłowe lub niekompletne;
  3. ) prawo do żądania usunięcia danych osobowych (tzw. prawo do bycia zapomnianym), w przypadku gdy:
   1. - dane nie są już niezbędne do celów, dla których dla których były zebrane lub w inny sposób przetwarzane,
   2. - osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych,
   3. - osoba, której dane dotyczą wycofała zgodę na przetwarzanie danych osobowych, która jest podstawą przetwarzania danych i nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania danych,
   4. - dane osobowe przetwarzane są niezgodnie z prawem,
   5. - dane osobowe muszą być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisów prawa;
  4. ) prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych – w przypadku, gdy:
   1. - osoba, której dane dotyczą kwestionuje prawidłowość danych osobowych,
   2. - przetwarzanie danych jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się usunięciu danych, żądając w zamian ich ograniczenia,
   3. - Administrator nie potrzebuje już danych dla swoich celów, ale osoba, której dane dotyczą, potrzebuje ich do ustalenia, obrony lub dochodzenia roszczeń,
   4. - osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych, do czasu ustalenia czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie administratora są nadrzędne wobec podstawy sprzeciwu;
  5. ) prawo do przenoszenia danych – w przypadku gdy łącznie spełnione są następujące przesłanki:
   1. - przetwarzanie danych odbywa się na podstawie umowy zawartej z osobą, której dane dotyczą lub na podstawie zgody wyrażonej przez tą osobę,
   2. - przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany;
  6. ) prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych – w przypadku gdy łącznie spełnione są następujące przesłanki:
   1. - zaistnieją przyczyny związane z Pani/Pana szczególną sytuacją, w przypadku przetwarzania danych na podstawie zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej przez Administratora,
   2. - przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności gdy osoba, której dane dotyczą jest dzieckiem
 8. W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu danych osobowych, przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych.
 9. Podanie danych osobowych jest obowiązkowe, w sytuacji gdy przesłankę przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa lub zawarta między stronami umowa.
 10. Dane mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.

 

 

Serwis internetowy nie udostępnia osobom trzecim informacji pochodzących z formularzy kontaktowych umieszczonych w serwisie, poczty e-mail przesyłanej bezpośrednio chyba że stosowny organ administracji publicznej lub sąd wystąpi o ich udostępnienie. [USTAWA z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.(Dz. U. z dnia 29 października 1997 r.)]

Wszelkie dane osobowe lub instytucji pochodzące z formularzy kontaktowych w tym serwisie lub poczty e-mail przesyłanej bezpośrednio nie są przedmiotem obrotu handlowego.

Niektóre elementy serwisu mogą wykorzystywać cookies (małe pliki wysyłane do komputera użytkownika identyfikując go do wykonania określonej operacji). Przykład: zmiana wielkości lub kontrastu czcionki. Warunkiem działania cookies jest ich akceptacja przez przeglądarkę.

Nie odpowiadamy za politykę prywatności serwisów, do których prowadzą linki z tego serwisu

Zbieramy i analizujemy dane wynikające z logów systemowych.

Jako propagatorzy idei dostępności i użyteczności stron internetowych w Internecie dokładamy wszelkich starań aby nasz serwis był maksymalnie bezpieczny dla użytkowników.

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:
Data utworzenia:2015-05-26
Data publikacji:2015-05-26
Osoba sporządzająca dokument:
Osoba wprowadzająca dokument:
Liczba odwiedzin:6270