Urząd Gminy Dąbie

Zapytanie ofertowe zajęcia warsztatowe z zakresu profilaktyki alkoholowej

7 marca 2018

                                                                                                                                     Dąbie,07.03.2018 r.

 

Ośrodek Pomocy Społecznej w Dąbiu

ul. Szeroka 6C                                                     

66-615 Dąbie

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

 

Przedmiotem zapytania ofertowego sązajęcia warsztatowe z zakresu profilaktyki alkoholowej organizowanew ramach projektupn. „Projekt na rzecz integracji osób i rodzin wykluczonych i zagrożonych wykluczeniem społecznym  ukierunkowany na aktywizację społeczno-zawodową w Gminie Dąbie” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego - Lubuskie 2020, Oś Priorytetowa 7 Równowaga społeczna, Działanie 7.1 Programy aktywnej integracji realizowane przez ośrodki pomocy społecznej

 

 

 1. I.                ZAMAWIAJĄCY :

Ośrodek Pomocy Społecznej w Dąbiu

Dąbie, ul. Szeroka 6C  66-615 Dąbie

NIP: 9261547009

Telefon 683831298

Fax 683831298

E-mail ops.dabie@wp.pl

 

 1. II.              TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA :

 

Zgodnie z art. 4 ust. 8 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2017 r., poz. 1759 ze zm.) oraz zgodnie z Wytycznymi Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020.

 

 1. III.            OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:

 

 

Przedmiotem zapytania ofertowego sązajęcia warsztatowe z zakresu profilaktyki alkoholowej organizowane w ramach projektupn. „Projekt na rzecz integracji osób i rodzin wykluczonych i zagrożonych wykluczeniem społecznym  ukierunkowany na aktywizację społeczno-zawodową w Gminie Dąbie” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego - Lubuskie 2020, Oś Priorytetowa 7 Równowaga społeczna, Działanie 7.1 Programy aktywnej integracji realizowane przez ośrodki pomocy społecznej:

 

 

Cel warsztatów: Poprawa funkcjonowania środowiska rodzinnego uczestników oraz podniesienie świadomości w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych

 

 

Tematyka zajęć:

1. Nawiązanie kontaktu

2. Spisanie zasad współpracy

3. Zajęcia integracyjne

4. Autoprezentacja -  mapa marzeń

5. Uzależnienia:

- Prawdy i mity dotyczące uzależnienia o alkoholu

- Definicja uzależnienia

- Fazy rozwoju uzależnienia i proces zdrowienia

- Narkomania

- Różnice i podobieństwa w uzależnieniach od różnych substancji

6. Rodzina z problemem alkoholowym

- Charakterystyka

- Fazy przystosowania do życia w rodzinie alkoholowej

- Uczucia członków rodziny z problemem alkoholowym

- Współuzależnienie

- Zalecenia dla żon alkoholików

- Dzieci w rodzinie z problemem alkoholowym

7. Formy pomocy i leczenia

- Terapia

- Grupy wsparcia

- Lista instytucji i miejsc udzielających pomocy

 

Czas trwania warsztatów: 15 h (podzielone na trzy dni)

 

 

INNE ISTOTNE INFORMACJE DLA WYKONAWCÓW:

 

 1. IV.            TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA

Termin wykonania zamówienia: maj 2018 r.

 

 1. V.              WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY ICH SPEŁNIENIA

 

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki:

a)     Posiadanie wiedzy i doświadczenia:

Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże się doświadczeniem w wykonaniu w okresie ostatnich trzech lat (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie), min. trzy umowy polegające na świadczeniu usług w zakresie realizacji przedmiotowych zajęć w ramach projektów realizowanych przez OPS zgodnych z przedmiotem zamówienia – weryfikacja na podstawie załącznika nr 3 do niniejszego zapytania oraz dowodów (referencje, protokoły odbioru).

b)     Dysponowanie odpowiednimi osobami zdolnymi do wykonania zamówienia:

Zamawiający wymaga, aby osoby prowadzące zajęcia posiadały wykształcenie, doświadczenie i kwalifikacje zgodne z przedmiotem zamówienia. Warunek będzie spełniony, jeśli Wykonawca oświadczy, że dysponuje w. wym. osobami – weryfikacja na podstawie oświadczenia stanowiącego załącznik nr 2 do niniejszego zapytania.

 

 1. VI.            KRYTERIA OCENY OFERTY:

a)     O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:

Przesłanie oferty w odpowiedzi na niniejsze zapytanie ofertowe jest jednoznaczne ze złożeniem oświadczenia, że Wykonawca spełnia powyższe kryteria.

 

b)       Przy ocenie i porównaniu ofert zastosowane będą następujące kryteria:

 1. 1.       Cena - 100% (maksymalnie 100 punktów)

 

 1. VII.          ZNACZENIE I OPIS OCENY POSZCZEGÓLNYCH KYTERIÓW OFERTY:

 

 1. Cena – 100% punktacji (maksymalnie 100 punktów), obliczana według wzoru:

 

Najkorzystniejsza cenowo oferta otrzyma 100 pkt.,

 

 Cena=(Cena oferty najniższej)/(Cena oferty rozpatrywanej) x100 punktów

 

Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która otrzyma najwyższą liczbę punktów.

 1. VIII.       TERMIN ORAZ SPOSÓB SKŁADANIA OFERT

Prosimy o złożenie oferty wyłącznie na formularzu stanowiącym Załącznik nr 1 do niniejszego Zapytania w terminie do  30.03.2018 r. (decyduje data wpływu w siedzibie Zamawiającego), drogą pocztową, przesyłką kurierską, osobiście, drogą elektroniczną na email: ops.dabie@wp.pl.

Złożona oferta oraz załączniki muszą być parafowana na każdej stronie. Oferta oraz załączniki muszą być podpisane przez Oferenta. Kopie dokumentów muszą być poświadczone za zgodność
z oryginałem przez Oferenta.  W przypadku składania ofert drogą elektroniczną konieczny jest podpis oferenta (np. w formie skanu).

 

 1. IX.            KONTAKT Z ZAMAWIAJĄCYM

Osobą upoważnioną ze strony Zamawiającego do kontaktu z Wykonawcami jest Marta Glowacka-Piosik  email:ops.dabie@wp.pl

 

 1. X.              ISTOTNE POSTANOWIENIA PRZYSZŁEJ UMOWY WYNIKAJĄCE Z WYTYCZNYCH KWALIFIKOWALNOŚCI WYDATKÓW MINISTERSTWA INFRASTRUKTURY I ROZWOJU

 

Zamawiający przewiduje następujące zmiany:

a)     Zmianę liczby uczestników zajęć,

b)     Zmianę terminu wykonania przedmiotu umowy.

 

Zamawiający przewiduje możliwość zmiany postanowień umowy także w przypadkach, gdy:

a)      nastąpi zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu zamówienia,

b)     konieczność wprowadzenia zmian będzie następstwem zmian wprowadzonych
w umowach pomiędzy Zamawiającym a inną niż Wykonawca stroną, w tym instytucjami nadzorującymi realizację projektu, w ramach którego realizowane jest zamówienie,

 

Protokolarny odbiór

Faktyczną realizację zleconej usługi merytorycznej należy udokumentować, np. poprzez pisemny protokół odbioru zadania, przyjęcia wykonanych prac

 

Umowa przetwarzania danych

Zamawiający zawrze z Wykonawcą, któremu powierza przetwarzanie danych osobowych umowę powierzenia przetwarzania danych osobowych. Do przetwarzania danych osobowych mogą być dopuszczone jedynie osoby upoważnione, posiadające imienne upoważnienie do przetwarzania danych osobowych.

 

Majątkowe prawa autorskie

Wykonawca przyjmuje do wiadomości, że autorskie prawa majątkowe do utworów powstałych przy realizacji projektu przysługują Zamawiającemu.

 

Źródło finansowania

Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu zapytania ofertowego jest współfinansowane z Unii Europejskiej, w tym Europejskiego Funduszu Społecznego oraz z Regionalnego Programu Operacyjnego - Lubuskie 2020.

 

Promocja, oznakowanie

Wykonawca w ramach realizacji przedmiotu zamówienia jest zobowiązany w szczególności do:

a) oznaczenia znakiem Unii Europejskiej, znakiem Funduszy Europejskich oraz oficjalnym logo promocyjnym Województwa:

- wszystkich prowadzonych działań w ramach realizacji przedmiotu zamówienia

- wszystkich dokumentów związanych z realizacją przedmiotu zamówienia

- wszystkich dokumentów i materiałów dla uczestników

b) umieszczenia przynajmniej jednego plakatu o minimalnym formacie A3 w miejscu realizacji przedmiotu zamówienia. Plakat zostanie dostarczony przez Zamawiającego.

 

Kary umowne

Umowa zawierać będzie zapisy dotyczące kar umownych, np. z tytułu opóźnień z winy wykonawcy, nieprawidłowej realizacji zamówienia, niekompletnego wykonania zamówienia.

 

XI. UWAGI KOŃCOWE

 1. Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia bądź unieważnienia zapytania ofertowego bez podania przyczyny w przypadku zaistnienia okoliczności nieznanych Zamawiającemu w dniu sporządzania niniejszego zapytania ofertowego.
 2. Oferent może wprowadzić zmiany w złożonej ofercie lub ją wycofać, pod warunkiem, że uczyni to przed upływem terminu składania ofert.
 3. Zamawiający zastrzega sobie prawo sprawdzania w toku oceny ofert wiarygodności przedstawionych przez Oferentów dokumentów, wykazów, danych i informacji.
 4. Zamawiający wykluczy z postępowania Oferentów, którzy złożą ofertę niezgodną z prawdą (poświadczą nieprawdziwe informacje).
 5. Ofertę Oferenta wykluczonego z postępowania uznaje się za odrzuconą.
 6. Oferty złożone po terminie nie zostaną rozpatrzone.
 7. Oferenci uczestniczą w postępowaniu ofertowym na własne ryzyko i koszt, nie przysługują
  im żadne roszczenia z tytułu odstąpienia przez Zamawiającego od postępowania ofertowego.
 8. Ocena zgodności ofert z wymaganiami Zamawiającego przeprowadzona zostanie na podstawie analizy dokumentów i materiałów, jakie Oferent zawarł w swej ofercie. Ocenie podlegać będzie zarówno formalna jak i merytoryczna zgodność oferty z wymaganiami.
 9. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.
 10. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
 11. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.
 12. Oferenci, których oferta zostanie wybrana, zostaną poinformowani pisemnie lub telefonicznie. 
 13. Zamawiający zastrzega sobie możliwość wyboru kolejnej wśród najkorzystniejszych ofert, jeżeli oferent, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, uchyli się od zawarcia umowy
  w przedmiocie realizacji przedmiotu niniejszego zamówienia.

 

 1. W celu uniknięcia konfliktu interesów zamówienie nie może być udzielone podmiotom powiązanym z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo. Przez powiązanie kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonywującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:

a)   Uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,

b)   Posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji,

c)       Pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,

d)       Pozostawaniu w związku małżeńskim, stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

 

 

Dodatkowo informujemy, iż wybrany Wykonawca zobowiązany będzie do przeprowadzenia innych działań wynikających z wymogów realizacji usług na rzecz projektów dofinansowanych
ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, w tym
w szczególności: umożliwienie Instytucji Zarządzającej i innym upoważnionym przez Instytucję Zarządzającą instytucjom wglądu do dokumentów związanych z realizacją usług w ramach projektu, w tym dokumentów finansowych.

 

XII. ZAWARTOŚĆ OFERTY

 

Kompletna oferta powinna zawierać:

 1. Cenę usługi na formularzu oferty (zgodnie ze wzorem – załącznik nr 1).

Oświadczenie o posiadanych uprawnieniach oraz o dysponowaniu odpowiednimi osobami zdolnymi do wykonania zamówienia – załącznik nr 2.

 1. Wykaz doświadczenia (zgodnie ze wzorem – załącznik nr 3).
 2. Oświadczenie o braku powiązania z Zamawiającym– załącznik nr  4.

 

 

Serdecznie zapraszamy do współpracy.

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:
Data utworzenia:2018-03-07
Data publikacji:2018-03-07
Osoba sporządzająca dokument:
Osoba wprowadzająca dokument:Mateusz Gruszczyński
Liczba odwiedzin:1873