ZAPYTANIE OFERTOWE na wykonanie: usług opiekuńczych w Gminie Dąbie

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
10 sierpnia 2018

I. Zamawiający:

Ośrodek Pomocy Społecznej w Dąbiu , 66-615 Dąbie ul. Szeroka 6c, tel. 683831298  e-mail- ops.dabie@wp.pl.

 II. Opis przedmiotu zamówienia:

 

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług opiekuńczych dla podopiecznych Ośrodka Pomocy Społecznej w Dąbiu, o których mowa w art. 50 ustawy o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004r.(Dz.U.z 2017 r. poz.1769) oraz na podstawie rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej z dnia 22 września 2005 r.(Dz. U. z 2005 r. Nr 189, poz.1598 z późn. zm.) na terenie Gminy Dąbie.

Termin wykonywania zamówienia: od 01.09.2018 r. – do 31.12.2018 r.

 

III. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:

Szczegółowy zakres rzeczowy usług opiekuńczych, o których mowa powyżej, obejmuje pomoc

w zaspokajaniu codziennych potrzeb życiowych Podopiecznego, opiekę higieniczną, zaleconą

przez lekarza pielęgnację oraz, w miarę możliwości, zapewnienie kontaktów z otoczeniem, w tym:

a)przygotowywanie posiłków z uwzględnieniem diety;

b) zakup artykułów spożywczych i innych potrzebnych w gospodarstwie domowym;

c) pranie bielizny osobistej i pościelowej;

d) utrzymanie czystości w pokoju chorego, kuchni i sanitariach

e) mycie i kąpiel;

f) z miana bielizny osobistej i pościelowej;

g) układanie chorego w łóżku;

h) przesłanie łóżka

i)   w przypadku osób mieszkających samotnie utrzymanie kontaktów

    z rodziną, sąsiadami , znajomymi,

j)  wychodzenie z podopiecznym na spacery,

k) utrzymanie stałego kontaktu z lekarzem,

l) zapewnienie możliwości kontaktu lub pośredniczenie w kontaktach

    z instytucjami np.: OPS, PCPR, ZUS;

 

IV. Miejsce wykonania usługi:

Miejscem  wykonania  usługi  będzie miejsce  zamieszkania  podopiecznego oraz inne miejsca niezbędne do wykonywania czynności wymienionych w punkcie III powyżej

V. Okres realizacji zamówienia:

 

Usługi opiekuńcze  realizowane będą od dnia 01.09.2018 do 31.12.2018

Zadania   będą  realizowane   u   osób,   którym   na   podstawie   decyzji   Kierownika   Ośrodka   Pomocy   Społecznej   w   Dąbiu   została   przyznana   pomoc   w   formie   usług opiekuńczych   w   miejscu   ich   zamieszkania.   W   decyzji   OPS   zostanie   określony   wymiar godzin, rodzaj, zakres przysługujących  usług oraz wysokość odpłatności ponoszonej przez osoby objęte usługami opiekuńczymi.

 

VI. Warunki wykonywania usługi:

Prawo do ubiegania się o udzielenie zamówienia mają ci wykonawcy którzy:

1. Prowadzą zarejestrowaną działalność gospodarczą  bądź działalność regulowaną na podstawie odrębnych przepisów, której przedmiot pokrywa się z przedmiotem zamówienia

2. Dysponują osobami zdolnymi do wykonywania zamówienia oraz posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie w wykonywaniu podobnych do przedmiotu zamówienia usług

 

VII. Kryteria wyboru oferty:

Cena brutto jednej roboczogodziny świadczonych usług opiekuńczych -100%

Kryterium ceny 100%

Oferta sporządzona zgodnie z załączonym formularzem.

 

VIII. Sposób i termin złożenia oferty:

1. Oferty należy składać do dnia 30 sierpnia 2018r. do godz. 15.00 w Urzędzie Gminy w Dąbiu, ul. Szeroka 4, 66-615 Dąbie.

2. Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie z dopiskiem ,,oferta w postępowaniu na świadczenie usług opiekuńczych”

3. Osoba upoważniona do kontaktu z wykonawcami: Marta Głowacka-Piosik tel. 683831298 w godzinach od 7.30 do 15.30

 

Pliki do pobrania

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:
Data utworzenia:2018-08-10
Data publikacji:2018-08-10
Osoba sporządzająca dokument:
Osoba wprowadzająca dokument:Mateusz Gruszczyński
Liczba odwiedzin:1589