ZARZĄDZENIE Nr 4/2018 WÓJTA GMINY DĄBIE z dnia 15 stycznia 2018r.

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
15 stycznia 2018

ZARZĄDZENIE  Nr 4/2018

WÓJTA  GMINY  DĄBIE

z dnia  15 stycznia 2018r.

 

 

W sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących projektów uchwał antysmogowych

 

               Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017r. poz. 1875, 2232) oraz § 1 ust. 3 uchwały nr XVIII/148/2016 Rady Gminy Dąbie z dnia 29 września 2016r. w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami gminy Dąbie (Dz. Urz. Woj. Lubus. z 2016r. poz. 2003), Wójt  Gminy Dąbie zarządza, co następuje:

§ 1

 

1. Ogłaszam przeprowadzenie konsultacji społecznych dotyczących projektów uchwał antysmogowych wniesionych petycją do Rady Gminy Dąbie w dniu 18 grudnia 2017 r. przez Prezesa Zarządu Fundacji Rozwoju Ekologicznego
i Ochrony Środowiska „EKO-LUBUSZ” w Żarach.

2. Przedmiotem konsultacji społecznych jest zgłaszanie uwag, wniosków i opinii w przedmiocie projektów uchwał antysmogowych stanowiących załącznik nr 1 i 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 2

 

Konsultacje mają zasięg lokalny i obejmują mieszkańców oraz podmioty zainteresowane w Gminie Dąbie.

 

§ 3

 

Konsultacje społeczne odbywać się będą w okresie od 1 lutego 2018r. do 15 lutego 2018r.

 

§ 4

 

Konsultacje przeprowadza się w trybie badania opinii mieszkańców i podmiotów zainteresowanych z terenu Gminy Dąbie z wykorzystaniem formularza ankietowego stanowiącego załącznik nr 3 do zarządzenia poprzez:

 

1. Opublikowanie treści ankiety na stronie internetowej Urzędu oraz Biuletynie Informacji Publicznej,

 

2. Umieszczenie w holu urzędu urny oraz wyłożenie obok niej formularzy ankiety,

 

3. Przesłanie wypełnionego formularza ankietowego na adres e-mail: konsultacje@dabie.pl

 

§ 5

 

Wyniki z konsultacji zostaną podane do publicznej wiadomości na tablicy informacyjnej Urzędu oraz na stronie internetowej Gminy.

§ 6

 

Zarządzenie podaje się do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy oraz publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Dąbie.

 

§ 7

 

Wykonanie zarządzenia powierzam Sekretarzowi Gminy.

 

§ 8

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Pliki do pobrania

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:
Data utworzenia:2018-01-15
Data publikacji:2018-01-15
Osoba sporządzająca dokument:
Osoba wprowadzająca dokument:Mateusz Gruszczyński
Liczba odwiedzin:1163