KIEROWNIK OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W DĄBIU OGŁASZA NABÓR NA STANOWISKO ASYSTENTA RODZINY

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
10 sierpnia 2018

1. Nazwa i adres jednostki: Ośrodek Pomocy Społecznej w Dąbiu, 66-615 Dąbie ul. Szeroka 6c.

2. Liczba etatów: 1.

3. Forma zatrudnienia: umowa na zastępstwo. Przewidywany okres obowiązywania umowy od września 2018 r. – grudnia 2018 r.

4. Miejsce pracy: Ośrodek Pomocy Społecznej w Dąbiu.

5. Wymagania niezbędne:

 1) wykształcenie wyższe na kierunku pedagogika, psychologia, socjologia, nauki o rodzinie lub praca socjalna,

2) wykształcenie wyższe na dowolnym kierunku uzupełnione szkoleniem z zakresu pracy z dziećmi lub rodziną i udokumentuje co najmniej roczny staż pracy z dziećmi lub rodziną lub studiami podyplomowymi obejmującymi zakres programowy szkolenia określony na podstawie ust. 3 i udokumentuje co najmniej roczny staż pracy z dziećmi lub rodziną lub

3) wykształcenie średnie i szkolenie z zakresu pracy z dziećmi lub rodziną, a także udokumentuje co najmniej 3-letni staż pracy z dziećmi lub rodziną;

4) nie jest i nie była pozbawiona władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie jest jej zawieszona ani ograniczona,

 5) wypełnia obowiązek alimentacyjny – w przypadku gdy taki obowiązek w stosunku do niej wynika z tytułu egzekucyjnego,

6) nie była skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,

7) posiada pełną zdolność do czynności prawnych oraz w pełni korzysta z praw publicznych,

 

6. Wymagania dodatkowe:

1) znajomość regulacji prawnych z zakresu: wsparcia rodziny i systemu pieczy zastępczej, pomocy społecznej, przeciwdziałania przemocy w rodzinie, przeciwdziałania alkoholizmowi, przeciwdziałania narkomanii, prawa rodzinnego, przepisów o ochronie danych osobowych,

2) doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku,

3) odporność na sytuacje stresowe,

4) samodzielność w działaniu oraz wykorzystywanie własnej inicjatywy,

 5) zaangażowanie, komunikatywność, asertywność, empatia,

 6) łatwość w nawiązywaniu kontaktów interpersonalnych,

 7) umiejętność zachowania bezstronności w kontakcie z rodziną,

 8) posiadanie prawo jazdy kat. B i własnego samochodu osobowego,

 9) wysoka kultura osobista,

 10) umiejętność prowadzenia pracy z klientem, w szczególności z klientem trudnym,

 11) wiedza i doświadczenie w zakresie prawidłowego funkcjonowania rodziny,

12) znajomość lokalnego środowiska oraz umiejętność nawiązywania współpracy z innymi jednostkami i instytucjami.

7. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:

1. Do podstawowych obowiązków należeć będzie praca z rodziną w miejscu jej zamieszkania lub w miejscu wskazanym przez rodzinę.

2. Do zadań asystenta należy w szczególności:

1) opracowanie i realizacja planu pracy z rodziną we współpracy z członkami rodziny i w  konsultacji z pracownikiem socjalnym,

2) udzielanie pomocy rodzinom w poprawie ich sytuacji życiowej, w tym w zdobywaniu umiejętności prawidłowego prowadzenia gospodarstwa domowego,

3) udzielanie pomocy rodzinom rozwiązywaniu problemów socjalnych,

4) udzielanie pomocy rodzinom w rozwiązywaniu problemów psychologicznych,

5) udzielanie pomocy rodzinom w rozwiązywaniu problemów wychowawczych z dziećmi,

6) wspieranie aktywności społecznej rodzin,

7) motywowanie członków rodziny do podnoszenia kwalifikacji zawodowych,

8) udzielenie pomocy w poszukiwaniu, podejmowaniu i utrzymaniu pracy zarobkowej,

9) podejmowanie działań interwencyjnych i zaradczych w sytuacjach zagrożenia bezpieczeństwa dzieci i rodzin,

10) prowadzenie indywidualnych konsultacji wychowawczych dla rodziców i dzieci,

11) prowadzenie dokumentacji pracy z rodziną

12) dokonywanie okresowej oceny sytuacji rodziny,

13) sporządzanie, na wniosek sądu, opinii o rodzinie i jej członkach,

14) współpraca z jednostkami administracji rządowej i samorządowej, właściwymi organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami i osobami specjalizującymi się w działaniach na rzecz dziecka i rodziny,

15) współpraca z zespołem interdyscyplinarnym lub grupą roboczą lub innymi podmiotami, których pomoc przy wykonywaniu zadań uzna się za niezbędną.

8. Wymagane dokumenty:

1) CV wraz z listem motywacyjnym

2) kserokopie dyplomów potwierdzających wykształcenie i kwalifikacje zawodowe,

3) kwestionariusz dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,

4) oświadczenie o niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie lub umyślne przestępstwo skarbowe,

5) oświadczenie o  posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych ,

6) oświadczenie kandydata o braku przeciwskazań zdrowotnych pozwalającym mi na wykonywanie pracy na stanowisku asystenta rodziny,

7) oświadczenie, że kandydat nie jestem pozbawiony władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie jest mi zawieszona ani ograniczona,

8) oświadczenie, że kandydat wypełnia obowiązek alimentacyjny -w przypadku gdy taki obowiązek w stosunku do niego wynika z tytułu egzekucyjnego,

9)oświadczenie dotyczące zgody na przetwarzanie danych osobowych o treści:
 „Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji na stanowisko – asystent rodzinny w Ośrodku Pomocy Społecznej w Dąbiu, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. z 2016., poz. 992).”

9. Dodatkowe informacje:

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście lub korespondencyjnie, w zamkniętej kopercie do Ośrodka Pomocy Społecznej w Dąbiu, 66-615 Dąbie ul. Szeroka 6C z  dopiskiem nabór na stanowisko asystent rodziny w terminie do 30 sierpnia 2018 r. do godz. 14.00. Aplikacje, które wpłyną do Ośrodka po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane. Jednocześnie zastrzegamy sobie prawo kontaktu tylko z wybranymi kandydatami, którzy spełnią wymagania formalne zawarte w ogłoszeniu.

 

Pliki do pobrania

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:
Data utworzenia:2018-08-10
Data publikacji:2018-08-10
Osoba sporządzająca dokument:
Osoba wprowadzająca dokument:Mateusz Gruszczyński
Liczba odwiedzin:1374