Zaproszenie do złożenia oferty na zadanie pn. ,,Przygotowywanie i dostarczenie gorących posiłków do szkół na terenie Gminy Dąbie w roku szkolnym 2018/2019”

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
10 sierpnia 2018

Zaproszenie do złożenia oferty na zadanie pn. ,,Przygotowywanie i dostarczenie gorących posiłków do szkół na terenie Gminy Dąbie w roku szkolnym 2018/2019”

I. Zamawiający: Gmina Dąbie siedziba: ul. Szeroka 4, 66-615 Dąbie, numer NIP 926-100-29-42, regon 000539383, reprezentowana przez Wójta Gminy- Krystynę Bryszewską

II. Przedmiot zamówienia: jest usługa polegająca naprzygotowaniu i dostarczeniu gorących posiłków do szkół na terenie Gminy Dąbiew roku szkolnym 2018/2019, w ramach realizacji wieloletniego programu wspierania finansowego gmin
 w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020.

1.  Realizacja zamówienia  prowadzona będzie w dni nauki szkolnej w szkołach: Szkoła Podstawowa w Dąbiu z filiami
w Kosierzu i Połupinie i Szkoła Podstawowa w Gronowie z filią w Szczawnie w roku szkolnym 2018/2019. Szacunkowa liczba dożywianych dzieci we wszystkich szkołach będzie wynosić 50 osób i może ulec zmianie w czasie obowiązywania umowy (zwiększeniu lub zmniejszeniu). Termin realizacji zamówienia 10 września 2018 r. – 20 czerwca 2019 r.

2. Przedmiotem zamówienia jest gorący posiłek. Przez gorący posiłek Zamawiający rozumie obiad jednodaniowy: w postaci zupy z wkładką bądź drugiego dania. Wydawanie gorącego posiłku następować ma naprzemiennie: dwa razy w tygodniu zupa z wkładką mięsną, podana z pieczywem bez ograniczenia ilościowego; waga zupy 600g, , - trzy razy w tygodniu drugie danie posiłek mięsny / rybny (waga mięsa/ryby 120g), plus /zamienienie/ ziemniaki, kasza, ryż, makaron o wadze 200g,
z urozmaiconymi surówkami o wadze 100g; drugie danie mogą też stanowić pierogi, naleśniki, kopytka lub inne wartościowe posiłki o wadze 200 g, napój.

3. Posiłki dostarczane będą w specjalistycznych termosach gwarantujących utrzymanie odpowiedniej temperatury. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za jakość posiłku, temperaturę w chwili podania oraz jego walory smakowe i estetyczne.   

4. Wykonanie zadania obejmuje: przygotowanie obiadów ze świeżych artykułów spożywczych posiadających aktualne terminy przydatności do spożycia; zgodnie z wymogami sztuki kulinarnej i sanitarnej dla żywienia zbiorowego;  dowóz ciepłych obiadów do szkół w samochodzie spełniającym warunki sanitarne; transport obiadów w atestowanych termosach gwarantujących utrzymanie odpowiedniej temperatury oraz jakości przewożonych potraw. Jadłospis układany będzie przez Wykonawcę na okres 10 dni żywieniowych i dostarczany do dyrektorów szkół i kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej
w Dąbiu z wyprzedzeniem tygodniowym. Zamawiający nie dopuszcza powtarzalności posiłków w ciągu jednego tygodnia. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez Wykonawcę podczas wykonywania przedmiotu zamówienia.

5. Wymagana jest należyta staranność przy realizacji zamówienia. Posiłki winny być przygotowywane zgodnie z ustawą
 z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz. U. z 2017 r. poz. 149 ze zm.), oraz rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie grup środków spożywczych przeznaczonych do sprzedaży dzieciom
i młodzieży w jednostkach systemu oświaty oraz wymagań jakie muszą spełniać środki spożywcze stosowane w ramach żywienia  zbiorowego dzieci i młodzieży w tych jednostkach (Dz. U. z 2016., poz. 1154) oraz z  normami żywienia oraz zaleceniami Instytutu Żywności i Żywienia.

6. Wykonawca ma w cenie oferty ująć wszystkie koszty związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia, w tym także  koszty transportu, koszty  opakowań i sztućców jednorazowych.

III. Opis sposobu przygotowania oferty:

-       Oferta powinna być przygotowana w języku polskim i napisana pismem maszynowym lub ręcznie nieścieralnym długopisem. Oferty nieczytelne nie będą rozpatrywane.

-       Ofertę należy złożyć na formularzu ofertowym przygotowanym przez zamawiającego. Wzór formularza dołączono do niniejszego zaproszenia.

-        Oferta powinna być podpisana przez osobę bądź osoby uprawnione do występowania w imieniu wykonawcy.

-       Wszystkie miejsca, w których wykonawca naniósł zmiany, powinny być zaparafowane przez osobę podpisującą ofertę.

-       Wykonawca przedstawia ofertę zgodnie z postanowieniami niniejszego zaproszenia.

-       Każdy wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.

-        Oferty można składać za pośrednictwem poczty lub osobiście.

-       Cenę oferty należy podać cyfrowo oraz słownie z wyodrębnieniem podatku od towarów i usług.

-       Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych.

-       Wszelkie koszty związane ze złożeniem i przygotowaniem oferty ponosi wykonawca.

IV. Wymagane elementy, jakie musi zawierać oferta: należy określić całkowity koszt zamówienia wg formularza ofertowego.

V. Dokumenty składające się na ofertę:

- Wypełniony prawidłowo i podpisany przez wykonawcę formularz ofertowy.

- kserokopię decyzji o zatwierdzeniu zakładu w zakresie produkcji posiłków w systemie od surowca do produktu gotowego
 z przeznaczeniem do spożycia na miejscu oraz na dostarczanie do odbiorców zewnętrznych (catering) wydaną przez właściwego Państwowego Powiatowego Inspektora z dnia 25.08.2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz. U.
z 2017r. poz. 149 ze zm.)

- Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenie do ewidencji działalności gospodarczej, potwierdzający prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie objętym zamówieniem, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

- Aktualne zaświadczenie z Urzędu Skarbowego i Zakładu Ubezpieczeń Społecznych o nie zaleganiu z opłatami.

- Dokumenty potwierdzające posiadanie uprawnień/pełnomocnictw osób składających ofertę, o ile nie wynika to z przedstawionych dokumentów rejestrowych, w przypadku udzielenia pełnomocnictwa do podpisywania oferty wraz z załącznikami osobie innej niż upoważniona do reprezentacji – dokument pełnomocnictwa,

- Kopia polisy lub innego dokumentu ubezpieczenia potwierdzającego, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej niezbędnych zakresie prowadzonej działalności gospodarczej,

- Pozytywne opinie Dyrektorów szkół w których świadczone były w/w usługi.

6. Termin i miejsce składania ofert: oferty należy składać do dnia 27 sierpnia 2018 r. do godz. 15.00 w Urzędzie Gminy
w Dąbiu, ul. Szeroka 4, 66-615 Dąbie.

7. Termin wykonania zamówienia (podpisania umowy na świadczenie usługi): do dnia  10 września 2018 r.

8. Tryb udzielania wyjaśnień: osoba odpowiedzialna za przeprowadzenie procedury: Marta Głowacka-Piosik – Kierownik OPS; telefonicznie: 68 383 12 98; pisemnie na adres: Urząd Gminy , ul. Szeroka 4, 66-615 Dąbie; e- mail : ops.dabie@wp.pl

Pliki do pobrania

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:
Data utworzenia:2018-08-10
Data publikacji:2018-08-10
Osoba sporządzająca dokument:
Osoba wprowadzająca dokument:Mateusz Gruszczyński
Liczba odwiedzin:1710